דף נחיתה לעסק דף נחיתה לעסק

תנאי שימוש לשירותי VPS

תנאים כלליים

הסכם למתן שירותים שנחתם, בין מסך פרסום אלקטרוני בע”מ ח.פ. 511727836 מרחוב החשמונאים 90 תל אביב (להלן: “החברה”) לבין הלקוח אשר חתם על הסכם מתן שירותים מול החברה (להלן “הלקוח”) (להלן בנפרד החברה והלקוח ייקראו כל אחד “צד” וביחד ייקראו: “הצדדים”). יובהר כי בהסכם אשר נחתם יש קישור ישיר למסמך זה.

הואיל והחברה מספקת שירותי אחסון, תשתיות ותחזוקה (להלן: “השירות”) לשרתים וירטואליים (להלן: “השרתים”) כמפורט בהסכם זה ובנספחיו, והואיל והלקוח מעוניין לקבל את השירות מאת החברה, הסכימו הצדדים כדלקמן:

1 השירותים:

1.1 החברה תספק ללקוח את השירות בהתאם ובכפוף להצעת המחיר שנחתמה והפנתה ישירות להסכם זה (להלן: “הצעת המחיר”) ולמפרט השירות המצויין בהצעת המחיר (להלן: “מפרט השירות”), כפי שיעודכן ע”י החברה מעת לעת. מובהר בזאת כי הצעת המחיר ומפרט השירות מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

1.2 כל בקשה לביצוע עבודה נוספת, ניתן להפנות לחברה גם באמצעות דוא”ל או בפקס, או באמצעות מערכת ה-CRM של החברה, והעבודה תבוצע ע”י החברה, באם הינה נכללת במפרט השירות, בהתאם לתעריפים המופיעים בהצעת המחיר. במידה ועבודה כאמור אינה נכללת במפרט השירות היא תבוצע בכפוף ובהתאם להסכם עבודה נפרד הכול בכפוף לאישור החברה בכתב.

2 הצהרות הלקוח:

הלקוח מצהיר ומתחייב כי:

2.1 תוכנו של השרת לו ניתן השירות (להלן: “האתר”), ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, טקסט, תמונות, לינקים, איורים, קבצי וידאו, פרסומות (להלן: “תוכן האתר”) ו/או השירותים שמספק הלקוח ללקוחותיו ו/או לצדדים שלישיים במסגרת ובעקבות השימוש בשירותי החברה הינו באחריות בלעדית של הלקוח;

2.2 תוכן המידע שיועלה לאתר יהיה בשליטה, באחריות ובידיעה בלעדית של הלקוח. החברה לא תהיה אחראית בכל מובן או אופן לתוכן שיועלה או יוכנס לאתר על ידי הלקוח או מי מטעמו, לרבות תוכן מפר זכויות יוצרים, תוכן פוגעני ותוכן האסור על פי כל דין, והאחריות הבלעדית הינה של הלקוח בלבד;

2.3 תוכן האתר ישמש אך ורק למטרות חוקיות והלקוח מתחייב שלא לעשות שימוש בשירות כדי לבצע מעשה ו/או פעולה לא חוקיים. עוד מוסכם כי ככל ולשיטתה של החברה ולשיקול דעתה המוחלט קיים חשש כי האתר משמש למטרה בלתי חוקית ו/או אסורה ו/או תוך הפרת הוראת כל דין, יהווה הדבר עילה בידי החברה לביטול ההסכם בכפוף להודעה מוקדמת ללקוח (בת מספר שעות, ובכפוף לזמינותו של הלקוח לקבלת הודעה כאמור), ולחברה תהא הזכות להסיר את האתר ולהפסיק את השירות, והלקוח יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו לחברה בגין שימוש זה ו/או בגין ביטול ההסכם ו/או בגין הסרת האתר וזאת – מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לחברה על פי ההסכם ועל פי הדין;

2.4 ידוע לו ומוצהר מפורשות כי החברה אינה אחראית לביצוע גיבויים או שמירת מידע אשר מצוי באתר וככל שהלקוח מבקש לקיים גיבוי כאמור, יהיה אחראי לבצע זאת בעצמו ועל אחריותו הבלעדית. ככל והלקוח רכש שירותי גיבוי מהחברה מובהר בזאת כי אחריות החברה תהא להפעלת תוכנת הגיבוי שנקבעה, אך החברה אינה אחראית לתקינות הגיבוי בשום מקרה (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שהגיבוי לא בוצע בפועל עקב תקלת תוכנה, או תקלת מערכת הפעלה או תקלת תקשורת, או תקלת שחזור או כל סיבה אחרת);

2.5 ידוע לו ומובהר בזאת כי מתקני התקשורת וחוות השרתים (סמייל 012, בזק בינ”ל וכו’) בארץ ובחו”ל, בהן עשויים להתאחסן שרתי הלקוח, הינן באחריותן הבלעדית של ספקיות התקשורת והתשתית ומפעילי המתקן וכי החברה לא תישא באחריות לגבי אופן תפקודן.

2.6 יעמוד, בכל עת, בהוראות הסכם זה ובתנאים הכלליים של החברה, כפי שאלו יסופקו על ידי החברה מעת לעת. פירוש המונח “תנאים כלליים” – תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וכן כל מדיניות אחרת, הסכמים, הוראות והנחיות ו/או הודעות בקשר עם השירות, כפי שאלו יהיו זמינים לעיון הלקוח, לרבות מבלי לגרוע, באתרי האינטרנט של החברה www.box.co.il, וכפי שיתוקנו ויעודכנו על ידי החברה מעת לעת.

3 התמורה:

3.1 תמורת השירות, מתחייב הלקוח לשלם לחברה, בתקופת ההסכם, תשלום חודשי כאמור בהצעת המחיר ובהתאם לפירוט בה וזאת כנגד חשבונית מס כדין ובתוספת מע”מ כחוק, אולם ככל שהלקוח רכש שירותים נוספים ו/או עדכן את השירותים, תגבה החברה תשלום בגין השירותים בהתאם למחירון החברה, כפי שיעודכן על ידי החברה מעת לעת. חשבונית תוצא ע”י החברה עד לסוף החודש לפני מועד השירות. התמורה תשולם ע”י הלקוח בכל 1 לחודש בגין אותו חודש.

3.2 ככל שהלקוח יחויב על פי דין לשלם מס ו/או לבצע ניכוי מס במקור ו/או לבצע כל תשלום או אגרה אחרת, מסכום התמורה החודשית, מוצהר ומוסכם כי התמורה ו/או המחיר, שעל פי תנאי הסכם זה ישולמו לחברה, הלקוח יגדיל את סכום התמורה באופן שישלים את סכום התמורה שהובטח לחברה ולהבטיח שהתמורה המגיעה לחברה לא תיפגע בשל הטלתם של מיסים, היטלים, תשלומי חובה, אגרות ותשלומים מכל סוג ומין שהוא, (בין ישירים ובין עקיפים) על הלקוח. הלקוח מתחייב להמציא לחברה אישור בדבר ניהול ספרים מרשויות המס וכן כל מסמך נדרש להוכחת ביצוע התשלומים החלים על הלקוח על פי דין.

3.3 מובהר כי במקרה של אי תשלום במועדו תהא החברה רשאית לפעול בכל צורה שהיא כראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות ומבלי לגרוע, להפסיק את השירות בכל דרך שתמצא לנכון עד קבלת התשלום במלואו, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית לחברה עפ”י הסכם זה ועפ”י דין.

4 ויתור על אחריות:

4.1 השירות מסופק על בסיס “כפי שהוא” (AS IS) או על בסיס “כפי שזמין(AS AVAILABLE) “. כל אחריות, בין אם במפורש, במשתמע, סטטוטורית או אחרת, לרבות, ללא הגבלה, כל אחריות משתמעת כלפי זכויות קניין, סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה, מוכחשת בזאת במידה המרבית המותרת על פי הדין החל. החברה לא תישא בכל אחריות בגין: (א) בעיות טכניות כלשהן של האינטרנט (לרבות, ללא הגבלה, תקשורת אינטרנט איטיות או הפסקות בתקשורת אינטרנט); ו/או (ב) בגין השימוש בשירות ו/או בגין הפרעה או הפסקה באספקת השירות ו/או בגין קלקול ו/או תקלה באתר, בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת והמשמשים את הלקוח במסגרת השירות; ו / או (ג) כל עניין שניתן לייחסו לחומרה או תוכנה של הלקוח או לאינטרנט של הלקוח או לספק שירות הנתונים של הלקוח.

4.2 החברה אינה מתחייבת או מצהירה כי גישה לשירות, או שימוש בשירות, יהא ללא הפרעה, נטול שגיאות, או מתאים לצרכי הלקוח. השימוש של הלקוח בשירות ו/או באתר, והסתמכות שלו עליהם, הינם לחלוטין על פי שיקול דעתו הבלעדי של הלקוח ועל אחריותו, והחברה לא תישא בכל אחריות או חבות כלשהי כלפי הלקוח בקשר עם כל האמור לעיל.

5 הגבלת אחריות:

על אף האמור בכל מקום אחר, בשום מקרה לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים וסך סכום חבותה של החברה מכוח התניות הסכם זה או הפרתו מכוח דיני הנזיקין ו/או מכוח הוראות כל דין אחר ו/או ההתחייבות החוזית ו/או כל עילה אחרת לא יעלה בכל מקרה על סכום התמורה ששילם הלקוח לחברה בגין השירותים בחודש שקדם לאירוע הנזק. הלקוח מצהיר ומאשר כי הגבלת אחריות זו היא תוצאה של חלוקת סיכונים בין הצדדים, וכי היא סבירה ומקובלת בהתחשב בתנאי ההתקשרות וסכומה, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

6 שיפוי:

מוסכם בזאת כי הלקוח ישפה את החברה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לחברה, ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, שייגרמו עקב הפרת התחייבויותיו בהסכם זה ו/או בקשר עם התכנים שיועלו על ידו לאתר ו/או בקשר עם כל תביעה או דרישה שתוגש נגד החברה, בין פלילית ו/או אזרחית, בקשר עם השירות. פיצוי ושיפוי כאמור יבוצעו במלואם תוך 7 ימים מדרישתה הראשונה לכך בכתב של החברה.

7 סודיות:

7.1 הצדדים להסכם זה, עובדיהם ונציגיהם ישמרו בסודיות גמורה ויימנעו מלגלות ו/או להראות ו/או להעביר בכל דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, בין בעצמם ובין על ידי אחרים, כל מידע מקצועי, מסחרי או אחר, אשר אינו נחלת הכלל, בקשר עם פעילותו של הצד השני לביצוע הסכם זה ו/או כל מידע שהועבר במסגרתו, אלא אם מי מעובדיו ו/או יועציו נזקק למידע לשם ביצוע תנאי הסכם זה ובכפוף לאמור בו, והינו חב כלפי הצד המקבל בחובת סודיות לגבי המידע הסודי בכתב וברמה שלא תפחת מהתחייבות לסודיות על פי הסכם זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ישמור הלקוח בסודיות גמורה כל מידע הנוגע לאבטחה הפיזית ולאבטחת המידע של האתר. כל צד יימנע מעשיית כל שימוש בידע ו/או מידע, מקצועי ו/או מסחרי של משנהו, אלא לצורך ביצוע התחייבויותיו בהסכם זה.

7.2 החברה תהיה רשאית לפרסם את עובדת היות הלקוח לקוח של החברה.

8 קניין רוחני:

כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני האחרות, באתר, ובכל תוכן הכלול בנ”ל, לרבות מידע ומידע סודי בקשר עם השירות וכתוצאה ממנו, תוכנה, פלטפורמה, אלגוריתם, טכנולוגיה, עיצוב אפליקציה ו/או אתר אינטרנט, כל מידע, שירותים, מתודולוגיה, טקסט, משוב, קבצים, קבצי שמע, מוזיקה, וידאו, אפליקציות שונות, ניתוח מידע, ארגון, מבנה, הגדרות וכל התאמה שלהם, שדרוג, ויצירות נגזרות, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורים לאתר ו/או לשירות וכן כל תוצר ו/או פיתוח ו/או קניין רוחני כלשהו, שפותח ו/או יפותח ו/או הושג ו/או יושג ו/או התגלה ו/או יתגלה בקשר לאתר ו/או לשירות (מבלי קשר אם פותחו על ידי החברה הלקוח או כל צד שלישי כלשהו), הינן רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ו/או של צד שלישי, שהעביר לחברה את מלוא זכויות השימוש בהם, ועל כן הינם קניינה הבלעדי של החברה ויישארו קניינה הבלעדי (או של צדדים שלישיים, ככל שיש כאלו) וכל הזכויות בהם, מכל מין וסוג שהוא, יהיו שייכות לחברה (להלן: “קניין הרוחני של החברה”).

9 תקופת ההסכם וסיומו:

תקופת ההסכם הינה ל – 12 חודשים החל ממועד חתימת הסכם זה (להלן: “תקופת ההסכם”). בתום תקופת ההסכם יוארך ההסכם אוטומטית בתקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת (להלן: “התקופה המוארכת”). כל אחד מהצדדים יהיה רשאי בתקופה המוארכת, להביא הסכם זה לסיומו בהודעה של 90 ימים מראש. על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להביא הסכם זה לסיומו באופן מידי וכן להפסיק את השירות ולהסיר את האתר בכל מקרה של ביצוע מעשה או מחדל על ידי הלקוח או מי מטעמו ו/או בקשר עם האתר בניגוד להוראות כל דין.

10 שונות

10.1 כוח עליון: כל צד לא יישא באחריות כלפי הצד השני בגין כל דחיה או כשל בביצוע האמור להלן, למעט התחייבויות תשלום, שנוצרו עקב כל מעשה, מחדל או תנאי שהינו מעבר לשליטה סבירה של הצד המושפע, ובלבד שהצד המושפע מוסר הודעה מידית לצד השני ונוקט במאמצים סבירים לחדש את הביצוע מהר ככל הניתן.

10.2 הודעה לציבור: הלקוח לא יהא רשאי לפרסם את עצם ההתקשרות על החברה בלי לקבל אישור בכתב ובראש מהחברה

10.3 הסבת הסכם: החברה תהיה רשאית להעביר ולהמחות זכויותיה ו/או חובותיה (כולן או מקצתן) על-פי ההסכם לכל גורם אחר מבלי לקבל הסכמת הלקוח ובתנאים שתמצא לנכון ובלבד שזכויות הלקוח עפ”י ההסכם לא יפגעו כתוצאה מהעברה כאמור.

10.4 היעדר יחסי עבודה: יחסי הצדדים על פי הסכם זה הינם יחסי קבלן המספק שירות (החברה) ולקוח (הלקוח). שום דבר האמור בהסכם זה לא יחשב כיוצר יחסים מסוג אחר בין הצדדים, ובכלל זה יחסי שותפות, עובד ומעביד, נציגות, שליחות או סוכנות.

10.5 אי ויתור: שום איחור במימוש זכויותיו של צד להסכם זה ו/או בסעדים העומדים לו על פי הסכם זה לא ייחשב כוויתור עליהם. וויתור של צד להסכם על זכותו במקרה מסוים, לא יהווה וויתור על זכותו במקרה אחר.

10.6 הודעות: כתובות הצדדים להסכם זה הם כקבוע בכותרת. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו הגיעה לידיעתו של הנמען 72 שעות לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדוא”ל או בפקסימיליה – בעת מסירתה או שליחתה כאמור, אם נמסרה או נשלחה בימי ושעות העסקים המקובלים, מובהר בזאת כי באחריות הלקוח לעדכן את החברה במקרה של כל שינוי כתובת (דואר, דוא”ל, או מספר פקס).

10.7 הסכם זה מהווה את מלוא ההסכמות, ההבטחות וההבנות שבין הצדדים, וכל הסכמות, טיוטות ההסכם השונות, הבטחות או הבנות שבעל-פה שהיו בין הצדדים קודם לחתימת הסכם זה הינן מבוטלות והן לא תחייבנה את הצדדים. כל תוספת או שינוי בהסכם זה יעשו בכתב ויחתמו על-ידי הצדדים, וכל צד יהא מנוע מלהעלות כל טענה בקשר לשינוי או תוספת כאמור שיעשו שלא כאמור.

10.8 נתיקות/בטלות הוראה: הוראה בהסכם אשר הוצהר לגביה על ידי רשות מוסמכת או בית משפט כי היא בטלה או בלתי אכיפה, תופרד מיתר הוראות ההסכם ולא יהיה בכך כדי להשפיע על תקפותן ואכיפתן של יתר הוראותיו.

10.9 ברירת דין וסמכות שיפוט: הסכם זה וקיומו על-ידי הצדדים ייקבע, יפורש ויוסדר על-פי חוקי מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ולהם בלבד, תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל סכסוך בקשר להסכם זה.

10.10 ניתן לחתום על הסכם זה: (א) במעמד נפרד, כאשר שני העותקים החתומים יהוו יחדיו הסכם אחד בין הצדדים; וכן (ב) באמצעות פקס, וחתימה בפקס של כל צד תחשב כניתנת לאכיפה כמו חתימה מקורית, (ג) מערכת חתימות דיגיטלית באינטרנט.

10.11 הסתמכות על צד שלישי וסתירה אפשרית בין מסמכים:

יובהר כי הצהרותיה והתחייבויותיה של החברה כאמור במסמך זה יכול ויינתנו על ידי צדדים שלישיים עימם התקשרה החברה ו/או יכול ויסתמכו על התחייבויות של צד שלישי עימו התקשרה החברה שאז יחויב הצד השלישי, ורק הוא, במקרה של אי עמידה ובהצהרות ובהתחייבויות כאמור.

ככל ולשירות / מוצר מסוים קיימים תנאים פרטניים אזי במקרה של סתירה בין התנאים הפרטניים של השירות / מוצר לבין התנאים הכלליים ו/או תנאי השימוש באתר הרי שיחולו התנאים הפרטניים של השירות / המוצר חלף תנאי השימוש הכלליים של האתר.

תנאי שימוש

מסך – פירסום אלקטרוני בע”מ (להלן– “החברה”)) מקדמים אותך (‘הלקוח’ או ‘אתה’) בברכה לתנאי השימוש במוצר ה- VPS.

1. קבלת התנאים

על ידי כניסה, התחברות או שימוש בכל אחד מהמוצרים והשירותים (כהגדרתם להלן), אתה מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות, מדיניות השימוש הקביל (AUP) והסכם רמת השירות (SLA) שלנו (ביחד, ‘התנאים’), ואתה מסכים להיות מחויב בהם ולציית לכל החוקים והתקנות החלים על השימוש שלך במוצרים ובשירותים, ואתה מאשר כי תנאים אלה מהווים חוזה חוקי מחייב ואכיף בינך לבין החברה.

אם אינך מסכים לתנאים אלה, הימנע מכניסה, התחברות או שימוש בו ו/או במוצרים ובשירותים.

2. האתר

האתר מספק מידע מקיף בנוגע לחברה, למוצרים והשירותים ולמשאבים כגון שאלות ותשובות, והוא עשוי לכלול כל תוכן אחר הקשור לכך, למשל פרטים ליצירת קשר, סרטונים, טקסט, סמלים, סמלי לחצנים, תמונות, אוספי נתונים, קישורים, תוכן ייחודי אחר, נתונים טכניים, תיעוד, ידע מקצועי, מפרטים, עיצובים, נתונים, ‘המראה והתחושה’ של האתר, אלגוריתמים, קוד מקור ואובייקט, ממשק, ממשק משתמש גרפי (GUI), גרפיקה הקשורה לתכונות אינטראקטיביות, תרשימים, איורים, אנימציות ותכונות אחרות שהתקבלו מהאתר או דרכו (ביחד, ‘התוכן’).

התוכן באתר, לרבות כל המידע, החומרים והנתונים, ניתן לצורך שימוש אישי בלבד.

כל הזכויות בתוכן הזמין באתר שמורות לחברה ו/או לצדדים שלישיים עימם התקשרה החברה וקיבלה אישור להשתמש בתוכן האתר. ככל שהדבר מותר על פי חוק, התוכן והמוצרים והשירותים הזמינים בו ניתנים ‘כפי שהם’ (“AS IS”). החברה לא תהיה אחראית לשום נזק או הפסד שנגרמו לך או לכל אדם אחר כתוצאה מהשימוש שלך בשירותים ו/או בתוכן הזמין בו, או בקשר לכך.

השימוש שלך בתוכן ו/או בשירותים כולו באחריותך.

3. המוצרים והשירותים

בכפוף ובהתאם לתנאים, למדיניות הפרטיות, להסכם רמת השירות (SLA) ולמדיניות השימוש הקביל (AUP), החברה תספק ללקוחות מוצרים ושירותים, לרבות, בין היתר, שירותי תשתית ענן בעלות נמוכה ובעלי ביצועים גבוהים אשר דורשים תחזוקה מועטה, כגון שרתי ענן, שירותי אירוח אינטרנט בענן, CDN, DNS ועוד (‘המוצרים והשירותים’).

4. רישום וחשבון לקוח

אינך נדרש להיות בעל חשבון על מנת להשתמש באתר. אולם על מנת לגשת למוצרים ולשירותים דרך האתר, עליך להיות בעל חשבון עם הרשאות כניסה.

כדי להשתמש במוצרים ובשירותים, עליך להירשם וליצור חשבון (‘החשבון’). את הרישום ניתן לבצע על ידי השלמת תהליך הרישום באתר, שבמסגרתו תידרש לספק לחברה את שמך המלא, כתובת הדוא”ל שלך, שם משתמש, סיסמה וכל מידע אחר שהחברה תראה לנכון מעת לעת. את הרישום ניתן לבצע גם על ידי שליחת טופס הזמנה חתום לחברה.

החשבון שלך מוגן באמצעות סיסמה. על מנת להגן ככל הניתן על אבטחת המידע האישי שלך הזמין בחשבונך, עליך להגן על פרטי הכניסה לחשבון שלך ולא לחשוף אותם, ולפקח על השימוש בחשבון זה. עליך לספק פרטים מדויקים ומלאים בעת יצירת חשבון, ואתה מסכים שלא ליצור מצג שווא של זהותך או של פרטי החשבון שלך. אתה מסכים לשמור על העדכניות והדיוק של פרטי החשבון.

אתה נושא באחריות הבלעדית והמלאה לשמירה על סודיות הסיסמה והחשבון ולכל פעילויות המבוצעות במסגרת חשבונך. אם נסבור בתום לב שיצרת חשבון תוך התחזות לאדם אחר, חשבון כזה עלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי להמחות או להעביר את זכויותיך או להאציל את חובותיך במסגרת החשבון ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה. עליך להודיע לנו לאלתר על כל שימוש לא מורשה בחשבונך או על כל הפרה אחרת של האבטחה, ובנסיבות אלה עליך לשנות מיד את הסיסמה שלך בהגדרות האתר, או לפנות למחלקת התמיכה הטכנית שלנו. איננו יכולים לשאת ולא נישא בשום חבות בגין כל הפסד או נזק שייגרמו עקב מחדלך למלא הוראות אלה, כלומר, אם מישהו אחר ניגש לחשבונך דרך פרטי הרישום שהוא קיבל ממך או עקב הפרת תנאים אלה על ידך, או בגין כל שימוש לא מורשה בסיסמה או בחשבון שלך או כל הפרה אחרת של האבטחה.

אם ברצונך לשנות את שם המשתמש או הסיסמה שלך כדי להיכנס למוצרים והשירותים או לבטל ולהסיר את חשבונך, שלח לנו דוא”ל עם בקשתך לכתובת: support@box.co.il.

ביטול החשבון שלך, מכל סיבה שהיא, עשוי לגרום לאובדן מידע ונתונים מסוימים שאוחסנו בחשבונך ו/או מידע שסיפקת לנו. איננו נושאים בשום אחריות לאובדן מסוג זה.

5. תשלום

הלקוח ישלם לחברה את דמי השימוש המפורטים שנקבעו באתר ו/או בטופס ההזמנה, אותם ניתן לראות בכתובת: www.box.co.il.

ניתן לשלם את דמי השימוש בכרטיס אשראי. אנו עשויים להוסיף אמצעי תשלום או לשנותם בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי.

התשלום עבור המוצרים והשירותים יחויב באופן אוטומטי על בסיס חודשי חוזר. אם אושרת להשתתפות בתקופת ניסיון חינם או למבצעי קידום כלשהם, אנו מודיעים לך בזאת כי במועד פקיעת התוקף של ניסיון או מבצע כאמור, השירותים שלך ייחשבו שירותים שבגינם ניתן לגבות תשלום, אלא אם תסיים את פעולת כל השרתים או השירותים הפעילים מחשבונך.

מעת לעת, עקב (1) שינויי מחירים שאינם קשורים לחברה, כגון שינויים בשיעורי מס, בתעריפי החשמל, בתעריפי הרישוי של גורמי צד שלישי ו/או מסיבות אחרות, ו/או (2) כל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, החברה שומרת במפורש על הזכות לשנות ולתקן את המחירים והתשלומים שהיא גובה בכל עת, ושינויים או תיקונים אלה יפורסמו באמצעות פרטי יצירת קשר של הלקוח וייכנסו לתוקף לאלתר ללא צורך בשליחת הודעה נוספת כלשהי ללקוח. למען הסר ספק, ככל שהלקוח רכש או קיבל מוצרים ושירותים לטווח ארוך, למשל לחודשים או לשנים, שינויים או תיקונים המבוצעים במחירים ובתשלומים ייכנסו לתוקף מיד עם החלטת החברה על שינויים כאמור.

במקרה של הסכם נפרד שנחתם בין הצדדים (בינך לבינינו) ואושר במסגרת הסכם נפרד בכתב, התשלומים ההתחלתיים והחוזרים עבור השירותים שבחרת יהיו כפי שנקבע בטופס ההזמנה המקוון הראשוני. כל תשלומי ההקמה ודמי התכנות המיוחדים אינם ניתנים להחזר. התשלומים עבור השירותים ישולמו מראש. אי תשלום במועד עבור השירותים יוביל להשעיית השירותים או להפסקתם.

בנוסף לכך, הלקוח ישלם לחברה את כל ההוצאות שהוציאה החברה במהלך מימוש זכויותיה במסגרת התנאים או הדין החל ביחס לגביית תשלום שלא שולם, לרבות שכר טרחת עו”ד, הוצאות בית משפט ועמלות של סוכנות גביה.

כל המחירים והתשלומים אינם ניתנים להחזר, אלא אם הדבר צוין באופן מפורש, גם אם המוצרים והשירותים מושעים או מופסקים לפני סיום תקופת המוצרים והשירותים.

חרף כל הוראה נוגדת, אי ביצוע תשלום כלשהו אותו חייב הלקוח מהווה הפרה יסודית של תנאים אלה על ידי הלקוח. למען הסר ספק, החברה לא תספק ללקוח אף אחד מהמוצרים והשירותים עד לפירעון מלא וסופי של כל התשלומים שלא הוסדרו או שלא שולמו.

6. מדיניות פרטיות

אנו מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על המידע שאתה משתף איתנו. אנו מאמינים, שעומדת לך הזכות להכיר את שיטות העבודה שלנו בכל הנוגע למידע שאנו אוספים כשאתה מתחבר לאתר ו/או למוצרים והשירותים, ניגש אליהם או משתמש בהם. המדיניות ושיטות העבודה שלנו וסוג המידע שאנו אוספים מתוארים בפירוט במדיניות הפרטיות בקישור www.box.co.il, המשולבת להלן באמצעות הפניה. אם בכוונתך להתחבר לאתר ו/או למוצרים והשירותים, לגשת אליהם או להשתמש בהם, עליך לקרוא תחילה את מדיניות הפרטיות ולאשר אותה.

7. זכויות קניין רוחני

האתר, המוצרים והשירותים, התוכן והנכסים הקנייניים של החברה, וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות לכך, לרבות, בין היתר, המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר, סימני שירות, חומרים הניתנים להגנה בזכויות יוצרים וסודות מסחריים, בין שהם רשומים או שניתן לרשום אותם (ביחד, ‘קניין רוחני’), נמצאים בבעלות החברה ו/או ניתנו לה ברישיון, ומוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים חלים ועל ידי חוקים ואמנות בינלאומיות אחרות להגנה על קניין רוחני. כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש במסגרת תנאים אלה שמורות לחברה ולבעלי הרישיונות שלה.

התנאים אינם מעניקים לך כל זיקה בקניין הרוחני של החברה אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת הניתנת לביטול, בהתאם לתנאים. שום דבר האמור בתנאים אינו מהווה ויתור על הקניין הרוחני של החברה על פי כל חוק.

8. סימנים מסחריים ושמות מסחריים

הסימנים והסמלים של החברה וכל שאר המזהים הקנייניים שבהם משתמשת החברה בקשר לשירותים (‘סימנם המסחרי של החברה’) הם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין שהם רשומים ובין אם לאו. כל סימני המסחר, סימני השירות, השמות המסחריים והסמלים המופיעים באתר ו/או בשירותים שייכים לבעליהם המתאימים (‘סימנים של צד שלישי’). אף זכות, רישיון או זיקה בסימני המסחר של החברה ובסימנים של צד שלישי אינם מוענקים במסגרת תנאים אלה, ואתה מסכים שלא לטעון לשום זכות, רישיון או זיקה כאמור ביחס לסימני המסחר של החברה או לסימנים של צד שלישי ולפיכך תימנע משימוש בסימנים אלה.

9. קישורים לאתרי צד שלישי

קישורים מסוימים שמסופקים להלן מאפשרים ללקוחות שלנו לצאת מן האתר ולהיכנס לאתרים או לשירותים של צדדים שלישיים. אתרים ושירותים מקושרים אלה ניתנים לנוחיותך בלבד. אתרים ושירותים מקושרים אלה אינם נמצאים בשליטתה של החברה והיא אינה אחראית לזמינותם של אתרים או שירותים חיצוניים כאמור, ואינה מעניקה להם חסות או נושאת באחריות או בחבות בגין כל תוכן, פרסום, מוצר או מידע אחר הנמצאים באתרים ובשירותים המקושרים האמורים או הזמינים מהם, או בגין כל קישור הכלול באתרים או בשירותים מקושרים. הגישה שלך לאתרים, לשירותים ולתוכן האמורים, השימוש שלך בהם והסתמכותך עליהם, והפעילות שלך מול גורמי צד שלישי כאמור, מבוצעים על אחריותך וחשבונך בלבד. החברה שומרת על זכותה להפסיק כל קישור בכל עת. בנוסף לכך, אתה מאשר ומסכים כי החברה לא תישא באחריות או בחבות, במישרין או בעקיפין, בגין כל נזק או הפסד שנגרמו או שנגרמו לכאורה, עקב או בקשר לשימוש בשירותים, בתוכן, במוצרים או בחומרים אחרים הזמינים באתרים או במשאבים מקושרים כאמור או דרכם, או עקב ההסתמכות עליהם. מרבית האתרים והשירותים המקושרים האמורים מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, המסדירים את השימוש בהם. אנו ממליצים תמיד לקרוא מסמכים אלה בעיון לפני השימוש באתרים ובשירותים הללו, גם כדי לדעת איזה סוג מידע נאסף אודותיך.

10. כללי שימוש

השימוש שלך באתר ו/או במוצרים והשירותים כפוף למדיניות השימוש הקביל הרגילה של החברה (‘מדיניות השימוש הקביל (AUP)’), בנוסחה התקף הזמין בכתובת: www.box.co.il, וכפוף לכל השינויים, התיקונים וההחלפות שהחברה עשויה לבצע מעת לעת. אתה מתחייב למלא אחר כל הוראות מדיניות השימוש הקביל.

11. הוראות מיוחדות הקשורות לרכיבים של צד שלישי

האתר ו/או המוצרים והשירותים עשויים להכיל תוכנה, קבצים ורכיבים של צד שלישי הכפופים לתנאי רישיון קוד פתוח ולתנאי רישיון של צד שלישי (‘רכיבים של צד שלישי’). זכות השימוש שלך ברכיבים כאמור של צד שלישי כחלק מהמוצרים והשירותים או בקשר אליהם כפופה לכל האישורים ותנאי הרישיון החלים, שמצורפים לרכיבים כאמור של צד שלישי, כלולים בהם או קשורים אליהם. אם ישנה סתירה בין תנאי הרישיון של רכיבים כאמור של צד שלישי לבין תנאים אלה, תנאי הרישיון של הרכיבים של צד שלישי יגברו בכל הקשור לרכיבים הקשורים הללו. תנאים אלה אינם חלים על רכיבים של צד שלישי המצורפים לאתר ו/או למוצרים והשירותים או הכלולים בהם, והחברה מתנערת מכל אחריות בקשר לכך. אתה מכיר בכך שהחברה אינה היוצרת, הבעלים או בעלת הרישיון של רכיבים כלשהם של צד שלישי, וכי החברה אינה מעניקה כל אחריות או הצהרה, מפורשות או משתמעות, באשר לאיכות, ליכולות, לתפקוד, לביצועים או להתאמה של רכיבים של צד שלישי.

12. זמינות המוצרים והשירותים

זמינות המוצרים והשירותים ופעולתם תלויות בגורמים שונים, ולפיכך הן כפופות להסכם רמת השירות של החברה (‘הסכם רמת שירות (SLA)’) הזמין בכתובת: www.box.co.il, אשר עשוי להשתנות או להתעדכן מעת לעת על ידי החברה.

החברה אינה נותנת אחריות או התחייבות לכך שהמוצרים והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל המועדים ללא הפרעה, או כי הם יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית או יפעלו ללא שגיאות, כל זאת בכפוף ל-SLA ועל פי תנאיו.

13. שינויים באתר ובמוצרים והשירותים

לחברה הזכות הבלעדית לשנות, לתקן, לשפר, להחליף, להשעות, להפסיק, זמנית או לצמיתות, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את כל האתר ו/או המוצרים והשירותים או חלק כלשהו מהם, או לערוך בהם שינוי כלשהו.

14. כתב ויתור על אחריות

בכפוף להסכם רמת השירות (SLA), איננו מתחייבים (1) כי השימוש באתר ו/או בחשבון ו/או במוצרים והשירותים ופעילותם הם, או יהיו, מאובטחים, במועד, מדויקים, מלאים, ללא הפרעה, ללא שגיאות או נקיים מווירוסים, ליקויים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) כי החברה תתקן כל שגיאה או פגם באתר ו/או בשירותים, (2) לתת כל הצהרה בנוגע לשימוש באתר ו/או בחשבון ו/או במוצרים והשירותים ו/או בתוכן הזמין בהם או דרך האתר ו/או התוכן ו/או המוצרים והשירותים, לאי היכולת להשתמש בהם או להפעילם, או לתוצאות השימוש בהם. החברה ונציגיה מתנערים מכל התחייבות ותנאי בנוגע לשימוש באתר ו/או בחשבון ו/או במוצרים והשירותים, לרבות, בין היתר, הזמינות, האמינות או האיכות של האתר ו/או החשבון ו/או המוצרים והשירותים, ואינם נושאים, ולא יישאו, בכל אחריות שהיא בגין כל שגיאה, כשל או טעות הקשורים לחלק כלשהו מהתוכן והמידע המוצגים באתר ו/או בחשבון ו/או במוצרים והשירותים.

איננו אחראים ואיננו נושאים בכל חבות שהיא בגין כל פריט או שירות הניתנים על ידי אדם או ישות כלשהם שאינם החברה.

איננו נושאים באחריות בגין התוצאות שעשויות להגרם לך או לאחרים עקב בעיות טכניות (לרבות, בין היתר, בקשר לאינטרנט, כגון חיבורים איטיים, גודש תעבורה, עומס בשרתים, עיכובים או הפרעות), או על ידי כל ספק תקשורת או אינטרנט.

אתה מסכים לכך שהשימוש באתר ו/או בתוכן ו/או במוצרים והשירותים מבוצע כולו באחריותך.

ככל שתחומי שיפוט כלשהם אינם מתירים את ההחרגות או ההגבלות שנקבעו להלן, יתכן שההחרגות וההגבלות המפורטות לעיל לא יחולו בהיקפן המלא.

15. הגבלת אחריות

בהיקף המרבי המותר על פי חוק, בשום מקרה לא תישא החברה, לרבות נציגיה, בכל אחריות בגין (1) כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי, או בגין כל אובדן רווחים או אובדן הכנסות, עקב השימוש במוצרים והשירותים על ידי הלקוח או צד שלישי כלשהו או עקב כל כשל במוצרים והשירותים; או (2) כל אובדן נתונים או השחתת נתונים, לרבות אובדן נתונים כתוצאה מעיכובים, אי-מסירה, מסירה מוטעית, הפרעות לשירות, כשל של החברה, החזרת שרתים על ידי החברה, כשל בשרתים, טעינה מחדש של מערכת הפעלה או תוכנה אחרת בשרת או עקב רשלנות מצידה של החברה. הלקוח נושא באחריות הבלעדית להגנה, לגיבויים ולהעברתם לארכיון של כל הנתונים שבבעלות הלקוח או בשליטתו או שהלקוח שידר, המאוחסנים אצל החברה או על שרת כלשהו שבבעלות החברה או המופעל על ידה.

בשום מקרה לא תעלה חבותה המצרפית של החברה בגין כל תביעה במסגרת תנאים אלה והסכם רמת השירות על הסכום הנמוך מבין: (1) 5,000$US; או (2) הסכום המצרפי ששולם בפועל על ידי הלקוח לחברת החברה במהלך 12 החודשים שקדמו לתביעה האמורה.

החברה מספקת את כל המוצרים והשירותים ‘כפי שהם’, ללא אחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת, ומתנערת מכל אחריות משתמעת, לרבות, בין היתר, אחריות משתמעת לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת.

הלקוח נושא באחריות הבלעדית בגין הבחירה במוצרים והשירותים, השימוש בהם והתאמתם לצרכיו, וחברת החברה אינה נושאת בקשר לכך בכל אחריות שהיא.

לא תועלה על ידי הלקוח כל טענה נגד החברה לאחר חלוף שנתיים (2) ממועד האירוע המהווה את הבסיס לטענה האמורה.

הלקוח מאשר ומסכים כי הקבלה של זיכוי שירות כפי שנקבע ב-SLA מהווה הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשות הלקוח, וחרף כל הוראה נוגדת הכלולה בתנאים אלה ובכפוף ל-SLA, החברה לא תפצה את הלקוח ולא תישא בכל חבות כלפיו בכל מקרה שהוא, לרבות, בין היתר (1) שטח דיסק לא מספיק בשרתים; (2) תקלות בחומת האש; וכן (3) התקפת מניעת שירות (התקפת DOS) או התקפת מניעת שירות מבוזרת (התקפת DDOS).

אתה לא תבקש, ותוותר על כל זכות לבקש, את השבתם של נזקים אחרים, לרבות נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים, נזקים עקיפים או מקריים, מאיתנו ומנציג החברה.

ככל שתחומי שיפוט כלשהם אינם מתירים את ההחרגות או ההגבלות שנקבעו להלן, יתכן שההחרגות וההגבלות המפורטות לעיל לא יחולו בהיקפן המלא.

16. מדיניות הבטחת גיבוי

גיבויים כלשהם של נתוני הלקוח אינם מובטחים, ואינם יכולים להיות מובטחים, על ידי. החברה ממליצה בחום ללקוח ליצור, בעצמו או על ידי צד שלישי שאינו החברה, גיבויים תקופתיים של נתוניו. למען הסר ספק, כלקוח אתה אחראי לגבות את נתוניך במיקום שלך או בכל מיקום מרוחק אחר.

החברה אינה נושאת באחריות כלשהי עקב תקלות בגיבויים, אובדן נתונים או שלמות הנתונים. אם חלק כלשהו מהנתונים שלך ניזוק, נמחק, אבד או הושחת בכל צורה שהיא, או אינו זמין מכל סיבה אחרת עקב הפסקה או השעיה של חשבונך בהתאם לתנאים אלה ו/או למדיניות השימוש הקביל, החברה לא תישא בכל התחייבות או אחריות כלפיך.

17. שיפוי

אתה מסכים להגן על החברה ונציגיה, לשפותם ולפטור אותם מכל אחריות, מפני וכנגד כל טענה, נזק, התחייבות, הפסד, חבות, עלות, חוב והוצאה (לרבות, בין היתר, שכר טרחת עו”ד) עקב: (1) השימוש או השימוש לרעה שלך, אי היכולת שלך להשתמש ו/או הפעילויות שלך בקשר לאתר ו/או לחשבון ו/או למוצרים והשירותים ו/או התוכן; (2) הפרה מצידך של תנאים אלה, מדיניות השימוש הקביל (AUP) ו/או הדין החל; (3) הפרה מצידך של זכויות צד שלישי כלשהן, לרבות, בין היתר, זכויות קניין רוחני או זכויות פרטיות של צד שלישי כאמור ביחס לשימוש שלך במוצרים ובשירותים; וכן (4) כל נזק מכל סוג שהוא, ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שאתה עשוי לגרום לצד שלישי כלשהו בקשר לאתר ו/או לחשבון ו/או למוצרים ולשירותים. מובהר בזאת כי ההתחייבות האמורה להגנה ושיפוי תישאר בתוקפה גם לאחר סיום תנאים אלה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו שומרים על הזכות לקבל על עצמנו את ההגנה והשליטה הבלעדיות בכל עניין הכפוף לשיפוי מצידך, ופעולה כזו לא תשחרר אותך מהתחייבויות השיפוי שלך המפורטות להלן, ובמקרה כזה אתה תשתף איתנו פעולה באופן מלא בכל הגנה שעומדת לרשותנו. אתה מסכים שלא להסדיר כל עניין הכפוף לשיפוי מצידך מבלי לקבל מאיתנו תחילה אישור מפורש בכתב.

18. תיקונים לתנאים

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות תנאים אלה מעת לעת, לרבות כל כתב מדיניות אחר המשולב בהם, לרבות, בין היתר, מדיניות השימוש הקביל (AUP), הסכם רמת השירות (SLA) ומדיניות הפרטיות. לפיכך אנו ממליצים לך לקרוא שוב דף זה לעתים קרובות. במקרה של שינוי מהותי כלשהו, אנו נעשה מאמצים סבירים לפרסם הודעה ברורה באתר ו/או נשלח לך הודעת דוא”ל (ככל שתספק לנו כתובת דוא”ל כאמור) בנוגע לשינוי כזה. שינויים מהותיים כאמור ייכנסו לתוקף 48 שעות לאחר פרסום ההודעה האמורה באתר ו/או שליחתה בדוא”ל, המוקדם מבניהם. אחרת, כל שאר השינויים בתנאים אלה נכנסים לתוקף החל בתאריך ‘עדכון אחרון’, והמשך השימוש שלך באתר ו/או במוצרים והשירותים בתאריך העדכון האחרון או לאחריו יהווה את אישורך לשינויים הללו ואת הסכמתך להיות מחויב בהם. במקרה שיתעורר הצורך לעדכן את התנאים, מדיניות השימוש הקביל, הסכם רמת השירות ו/או מדיניות הפרטיות על מנת לציית לדרישות חוקיות כלשהן, העדכונים ייכנסו לתוקף לאלתר, או כנדרש על פי החוק וללא כל הודעה מוקדמת.

19. הפסקה או השעיה של חשבונך

תנאים אלה יישארו בתוקף עד לסיומם כפי שנקבע להלן.

התקופה שנקבעה בטופס ההזמנה ו/או בדף הרישום שבאתר (‘התקופה’) נחשבת תקופה המתחילה במועד רישום הלקוח, ותסתיים עם מתן הודעה מוקדמת בכתב של 30 יום על ידי מי מהצדדים (‘תקופת ההודעה’). הלקוח מסכים ומאשר כי חרף האמור לעיל, סיום על ידי הלקוח אינו תקף במהלך מחזור החיוב החודשי, ותחת זאת סיום כזה על ידי הלקוח ייכנס לתוקף בתום מחזור החיוב החודשי המתאים.

חרף האמור לעיל, לחברה תעמוד הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפסיק באופן מידי את המוצרים והשירותים ו/או כל מעורבות עם הלקוח בעת הפרה כלשהי על ידי הלקוח של תנאים אלה ו/או מדיניות הפרטיות ו/או ה-SLA ו/או ה-AUP ו/או הדין החל.

למען הסר ספק, במקרה של הפסקת המוצרים והשירותים בהתאם לסעיף 19 זה, מכל סיבה שהיא, הלקוח:

1. יישא באחריות הבלעדית והמלאה להעברת כל החומרים והנתונים של הלקוח מהחברה לישות חדשה בהתאם להוראות הלקוח; וכן

2. ישלם לחברה לאלתר את כל התשלומים שלא שולמו.

מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, הסעיפים ‘קניין רוחני’, ‘כתב ויתור על אחריות’, ‘הגבלת חבות’, ‘שיפוי’ וכן ‘כללי’ יישארו בתוקפם גם לאחר סיום התנאים.

כמו כן, החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפסיק את פעילות המוצרים והשירותים או חלק כלשהו מהם, באופן זמני או לצמיתות. אתה מסכים ומאשר כי החברה אינה נושאת בכל אחריות ביחס להפסקת פעילות האתר ו/או החשבון ו/או המוצרים והשירותים ולאובדן נתונים כלשהם, או בקשר לכך.

עלינו לציין כי באפשרותנו להשעות את חשבונך אם לדעתנו, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, מתרחש אחד (או יותר) מהאירועים הבאים: (א) קיים סיכון לאבטחה או לפרטיות של חשבונך; (ב) קיים איום על האבטחה או השלמות של הרשת או השרתים שלנו; (ג) ההשעיה נדרשת על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של החברה, משתמשיה והציבור; (ד) ישנה עילה להפסקת חשבונך; (ה) הפרת תנאים אלה, את מדיניות הפרטיות, ה-AUP ו/או הדין החל; ו/או (ו) אנו נדרשים לעשות זאת על פי חוק. אנו עשויים לספק לך הודעה בכל מקרה של השעיה כאמור. במהלך ההשעיה כאמור, לא תוכל להשתמש בחשבונך ו/או במוצרים והשירותים או לגשת אליהם. במקרה שבו נחליט, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי הסיבה להשעיית הגישה לחשבונך נפתרה, אנו נשחזר את הגישה לחשבונך.

20. כללי

(א) תנאים אלה מהווים תנאים ותניות ממצים בינך לבין החברה בכל הקשור לנושא שלהם, והם גוברים על כל ההסכמות או ההבנות הקודמות או המקבילות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה, (ב) כל טענה הקשורה לאתר ו/או למוצרים והשירותים הכלולים בו תוסדר על פי חוקי מדינת ישראל, ותפורש בהתאם להם, ללא הוראות התנגשות דינים, (ג) כל מחלוקת הנובעת מהאתר ו/או השירותים או הקשורה אליהם תופנה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ואתה מסכים לסמכות ולמקום השיפוט הבלעדיים שלהם. אתה מסכים לוותר על כל טענות ההגנה של היעדר סמכות שיפוט אישית ופורום לא נאות ומסכים לכך שהמצאה תבוצע באופן המותר בדין החל או על פי כללי בתי המשפט. חרף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש סעד של צו מניעה בכל בית משפט מוסמך, (ד) תנאים אלה אינם יוצרים, והם לא יפורשו כיוצרים, כל יחסי שותפות, מיזם משותף, עובד מעביד, שליחות או יחסי זכיין-בעל זיכיון בין הצדדים להלן, (ה) שום ויתור על ידי אחד הצדדים על הפרה כלשהי או על כשל כלשהו במסגרת תנאים אלה לא ייחשב ויתור על כל הפרה או כשל קודמים או עתידיים. כל הכותרות או כותרות הסעיפים הכלולות בתנאים אלה הוכנסו לצורכי נוחות בלבד, ואינן מגדירות או מבארות סעיף או הוראה כלשהם במסגרתם, (ו) אתה מאשר ומסכים כי עילת תביעה כלשהי שעשויה להיות לך אשר נובעת מהאתר ו/או השירותים או הקשורה אליהם, חייבת להיפתח בתוך שנה אחת (1) לאחר התגבשות עילת התביעה. אחרת, עילת תביעה כאמור תתיישן לצמיתות, (ז) אם הוראה כלשהי בתנאים אלה נקבעת על ידי בית משפט מוסמך כלשהו כבלתי אכיפה, הוראה זו תוגבל או תבוטל בהיקף המינימלי הנחוץ כדי שתנאים אלה יישארו בתוקף מלא, כך שיקיימו באופן הקרוב ביותר את הכוונה המגולמת בהם, (ח) אינך רשאי להמחות או להעביר תנאים אלה (לרבות הזכויות והתחייבויות כלשהן במסגרתם) ללא אישור בכתב מראש, וכל ניסיון לעשות כן תוך הפרת האמור לעיל יהיה בטל. אנו רשאים להמחות או להעביר תנאים אלה ללא הגבלה או הודעה, (ט) שום תיקון של תנאים אלה לא יהיה מחייב אלא אם בוצע בכתב ונחתם על ידי החברה, וכן (י) הצדדים מסכימים כי כל התכתובות הקשורות לתנאים אלה ייערכו בכתב בשפה האנגלית.

למידע, שאלות או הודעה על שגיאות, יש לפנות אל:

בכל שאלה (או הערה) או הבהרה בנוגע לתנאים ו/או המוצרים והשירותים, אתה מוזמן לשלוח אלינו הודעת דוא”ל ואנו נעשה מאמץ להשיב לה בתוך פרק זמן סביר: support@box.co.il

מדיניות שימוש קביל

הקדמה

מדיניות שימוש קביל זו (כפי שתעודכן, תתוקן או תורחב מעת לעת בהתאם למפורסם באתר האינטרנט של BOX, ‘מדיניות שימוש קביל’ או ‘AUP’) של BOX והחברות המסונפות לה (‘BOX’) נועדה להגן על הלקוחות של BOX, משתמשי אתר האינטרנט של BOX, המוצרים והשירותים של BOX וכדי להבטיח את המשך הציות לכל החוקים והתקנות החלים.

אם אינך מסכים למדיניות שימוש קביל זו, אל תיכנס, תתחבר או תיגש לאתר ו/או לאף אחד מהמוצרים והשירותים ואל תשמש בהם.

מדיניות שימוש קביל זו חלה על כל לקוח שנרשם כמנוי למוצרים והשירותים.

יש לקרוא מדיניות שימוש קביל זו בשילוב עם התנאים, הסכם רמת השירות (SLA) ומדיניות הפרטיות.

מונחים המופיעים בהדגשה במדיניות זו מבלי שהוגדרו בה יפורשו בהתאם למשמעות שניתנה להם בתנאים, בהסכם רמת השירות או במדיניות הפרטיות, לפי העניין.

הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא קרא, הבין וקיבל את הוראות התנאים, הסכם רמת השירות (SLA) , מדיניות הפרטיות ומדיניות שימוש קביל זו.

בשימוש במוצרים והשירותים, הלקוחות הם האחראים, ויישארו האחראים, לציות להוראות מדיניות שימוש קביל זו ולכל הפרה המשויכת, או שניתן לשייך ללקוחות ולמשתמשים שלהם, בין אם בהרשאה מאת הלקוח או BOX ובין שלא. על הלקוחות לנקוט כל צעד סביר על מנת להבטיח שהם והמשתמשים שלהם מצייתים להוראות מדיניות שימוש קביל זו.

מדיניות שימוש קביל זו אינה (א) מחייבת את BOX לבצע כל פעולת מעקב, סקירה או פיקוח בנוגע לנתונים ו/או לתוכן ו/או למידע המאוחסנים בשרתי BOX ו/או המנוהלים על ידי הלקוח במסגרת חשבונו; או (ב) יוצרת כל התחייבות או חובה מצידה של BOX כלפי גורם כלשהו שאינו הלקוח. חובתו של הלקוח להודיע לחברת BOX על כל הפרה של החוק או של מדיניות שימוש קביל זו.

BOX מתנערת במפורש מכל אחריות לנתונים ולתוכן ששודרו דרך BOX או באמצעותה, המאוחסנים באופן זמני או לצמיתות בשרת כלשהו של BOX או על ידי שימוש בחשבון, ובגין המעשים או המחדלים של הלקוחות ו/או של לקוחות ומשתמשים כלשהם שלהם.

בנוסף לכל פעולה אחרת בה חברת BOX עשויה לנקוט במסגרת מדיניות שימוש קביל זו, BOX שומרת על הזכות לשתף פעולה באופן מלא עם כל חקירה פלילית של נתונים, מידע או תוכן הנמצאים בשרתיה ו/או ששימשו למטרות פליליות על ידי שימוש במוצרים והשירותים.

אבטחת הלקוחות והתחייבויות לסודיות

הלקוח אחראי: (א) לנקוט זהירות סבירה כדי להבטיח את אבטחת חשבונו; (ב) לשמור על הסודיות של סיסמת חשבונו; (ג) להבטיח שכל הפעילויות המבוצעות בקשר עם החשבון תואמות להוראות התנאים, מדיניות שימוש קביל זו והדינים החלים. הלקוח מאשר ומסכים כי BOX אינה אחראית לניהול הפנימי של חשבונו ולנתונים, תוכן ומידע כלשהם המאוחסנים בו.

הלקוח נושא באחריות הבלעדית לכל חדירה לחשבונותיו ולהפרות האבטחה בהם, אלא אם קיים כיסוי ספציפי אחר באמצעות חבילת שירות ייעודית לניהול האבטחה או לאבטחה באמצעות חומת אש שהלקוח הזמין מחברת .BOX

פעילויות אסורות

א. הלקוחות אינם מורשים לפרסם, לשדר או לאחסן נתונים או תוכן בחשבון או דרכו ו/או במוצרים והשירותים אשר, על פי החלטתה הבלעדית של BOX, מהווים הפרה של כל חוק, תקנה, הוראה, צו בית משפט או הליך חוקי אחר ברמה הפדראלית, המדינתית, המקומית או הבינלאומית (‘הדינים החלים’). באחריות הלקוחות לקבוע אילו דינים חלים יחולו על השימוש שלהם במוצרים והשירותים. תוכן אסור כולל, בין היתר: (א) נתונים, מידע, תוכן או קוד המסייעים לביצוע הפרה של מדיניות שימוש קביל זו או הדינים החלים או המתארים דרכים להפרתם; או (ב) כתובות או מידע שנאספו; או (ג) אתרי ‘דייג’; או (ד) אתרים המבצעים פרסום באמצעות ספאם (spamvertising).

ב. הלקוחות אינם רשאים לשדר, להפיץ, להוריד, להעתיק, לשמור במטמון, לארח או לאחסן באופן אחר בחשבונם כל מידע, נתון, חומר או עבודה המפרים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים או המפרים זכות סוד מסחרי כלשהי של כל אדם אחר. BOX בעלת הזכות הבלעדית והמוחלטת להשבית את הגישה לתוכן מפר או להסירו ככל שהדבר נדרש על פי חוק או תקנה כלשהם, לרבות, בין היתר, חוק זכויות יוצרים של המילניום הדיגיטלי (Digital Millennium Copyright Act) משנת 1998.

ג. הלקוחות אינם רשאים להשתמש בחשבונם ו/או במוצרים והשירותים כדי (1) לשלוח באינטרנט הודעות בצובר (bulk messages) שלא התבקשו (כלומר, ‘שליחת ספאם’), (2) ליצור בלוג או בלוגים מזויפים שנועדו לקדם, או שסביר כי הם מקדמים, את אתרי האינטרנט המשויכים למחבריהם או שנועדו לשפר את דירוגי מנוע החיפוש של אתרים משויכים (כלומר, ‘splog’), או (3) לשלוח ספאם לאתרי בלוגים או לפרסם באופן אוטומטי הערות אקראיות או מבצעים אקראיים לשירותים מסחריים בבלוגים (כלומר, ‘בלוגים לספאם’). על המשתמשים לציית לכל הוראות החקיקה והתקנות הרלוונטיות בנוגע לדואר אלקטרוני מסחרי בצובר, לרבות החוק האמריקאי למניעת ספאם – CAN-SPAM Act משנת 2003. שליחת דואר אלקטרוני לרשימות תפוצה – הלקוחות אינם רשאים לשלוח הודעות דוא”ל שלא התבקשו לרשימות תפוצה, שהן הודעות דוא”ל שנשלחות לנמענים שלא נתנו את הסכמתם להודעות דוא”ל מהלקוח באמצעות ‘אישור הצטרפות מאושר’ (Confirmed Opt-In) או ‘אישור הצטרפות במעגל סגור’ (Closed-Loop Opt-In). לקוחות השולחים הודעות דוא”ל לרשימות תפוצה חייבים לשמור על רשומות מלאות ומדויקות של כל ההסכמות ואישורי ההצטרפות ולספק רשומות אלה ל-BOX על פי בקשתה. אם הלקוח אינו יכול לספק הוכחה חיובית הניתנת לאימות לגבי הסכמות ואישורי הצטרפות כאמור, BOX תראה בהודעות הדוא”ל לרשימות תפוצה הודעות שלא התבקשו. רשימות דיוור – על הלקוח נאסר להפעיל רשימות דיוור, מערכות של רשימות תפוצה (listserv) או שירותי דיוור שאינם מיועדים לקהל שנרשם מרצונו והסכים לקבל מידע בהודעות הדוא”ל באמצעות תהליך ‘אישור הצטרפות מאושר’ או ‘אישור הצטרפות במעגל סגור’, או שהעמיד לרשות הלקוח את כתובת הדוא”ל שלו לצורך הפצת מידע. לקוחות המפעילים רשימות דיוור חייבים לשמור על רשומות מלאות ומדויקות של כל ההסכמות והבחירות מסוג ‘אישור הצטרפות מאושר’ או ‘אישור הצטרפות במעגל סגור’ ולספק רשומות אלה ל-BOX על פי בקשתה. אם הלקוח אינו מספק הוכחה חיובית הניתנת לאימות לגבי הסכמות ובחירות מסוג ‘אישור הצטרפות מאושר’ או ‘אישור הצטרפות במעגל סגור’ כאמור, BOX תראה ברשימת דיוור זו רשימה שלא התבקשה. כל לקוח המנהל רשימת דיוור חייב גם לאפשר לכל גורם ברשימה להסיר עצמו ממנה באופן אוטומטי ולצמיתות.

ד. מבלי לגרוע מהמפורט להלן במדיניות שימוש קביל זו, הלקוח מתחייב בזאת כי הוא אינו פועל באף אחת מהדרכים הבאות:

• זיוף, תיאור מסולף, השמטה או מחיקה של כותרות הודעות, מידע בדואר חוזר או כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), במטרה להסתיר או לשבש את מקור הודעה.

• יצירה או שליחה של וירוסים, תולעים או סוסים טרויאניים באינטרנט, הצפת דוא”ל או הפצצות דוא”ל, או יצירת מתקפות מניעת שירות.

• פריצה ו/או פגיעה, או סיוע לאחרים לפגוע באבטחה או בשלמות המוצרים או המערכות של BOX.

• שידול לביצוע פעילות בלתי חוקית כלשהי, אפילו אם הפעילות עצמה לא בוצעה.

• איום בפציעה, או עידוד לגרום לפציעה או להשמיד רכוש.

• הטרדת אחרים, או עידוד של התנהגות מטרידה.

• עיסוק בהונאה ישירה, או שימוש בשירותים על מנת לבצע מעשי הונאה כגון הונאת פירמידה.

• איסוף מידע אישי אודות אחרים ללא אישורם או הסכמתם.

• מתן הנחיות לאחרים בפעילויות אסורות.

• שימוש בשירותים על מנת להפיץ או להציג תמונות המסווגות על פי החוק האמריקאי כפורנוגרפיית ילדים, ארוטיקה של ילדים (ללא התייחסות למעלות הספרותיות או האומנותיות) ו/או יחסי מין עם בעלי חיים; ו/או פעולה באופן שעלול לגרום לפעולה רגולטורית שלילית כנגד BOX, להטיל עלינו חבות כלשהי מכל סיבה שהיא, או לפגוע בדימוי הציבורי, במוניטין או בשם הטוב של BOX, כפי שאנו נקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

• יצירת בלוג או בלוגים מזויפים שנועדו לקדם, או שסביר כי הם מקדמים, את אתרי האינטרנט המשויכים למחבריהם או לשפר את דירוגי מנוע החיפוש של אתרים משויכים.

• שליחת ספאם לאתרי בלוגים או פרסום אוטומטי בבלוגים של הערות אקראיות או קידומים עבור שירותים מסחריים.

• הפרה של זכויות קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים של BOX או של צד שלישי אחר כלשהו, לרבות, בין היתר, שידור, או הנגשה באופן אחר, של תוכן כלשהו המפר כל פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכות יוצרים או זכויות קנייניות אחרות של גורם כלשהו.

• גרימה או יצירת הפרות אבטחה או הפרעות לתקשורת הרשת ו/או לקישוריות, לרבות סריקת פורטים, הצפות Ping, הפצצת דוא”ל, התחזות של מנות (packet spoofing), התחזות של כתובות IP (IP spoofing) וזיוף פרטי ניתוב.

• ביצוע כל צורה של פעילות רשת המיירטת נתונים שלא כוונו לשרת הלקוח.

• התחמקות או עקיפה של אימות משתמש או האבטחה של כל מארח, רשת או חשבון, לרבות פריצה או התקפה מסוג brute-force או תקיפה מילונית (dictionary attack).

• הפרעה לשירות או מניעה של שירות לכל משתמש, מארח או רשת שאינם המארח של הלקוח, כגון התקפת מניעת שירות או התקפת מניעת שירות מבוזרת.

• התנהגות שנועדה להימנע מהגבלות או ממגבלות גישה לשירותים, למארחים או לרשתות ספציפיים, לרבות זיוף של כותרות מנות או פרטי אימות אחרים.

• תמיכה בביצוע כל פעילות בלתי חוקית, אפילו אם הפעילות אינה מבוצעת.

• שימוש בתוכנית כלשהי, או שליחת הודעות מכל סוג, שנועדו להפריע להפעלה במסוף המשתמש או להשביתה.

• שימוש ברשת של BOX לצורך קבלת תשובות להודעות דוא”ל לרשימות תפוצה שלא התבקשו.

• זיוף של כותרות דואר אלקטרוני (‘התחזות’).

• שליחת ספאם דרך שרת proxy של צד שלישי, צבירת רשימות proxy או התקנת תוכנת proxy לשליחת הודעות דוא”ל.

• הגדרת התצורה של שרת דוא”ל לקבלה ועיבוד של הודעות צד שלישי במטרה לשלוח אותן ללא זיהוי ואימות המשתמש.

• אירוח דפי אינטרנט שפורסמו בתוך ‘דוא”ל ספאם’ שנשלח מרשת אחרת (spamvertising).

• אירוח דפי אינטרנט או אספקת שירותים שתומכים בספאם.

• הודעות, פרסומים או שידורים אחרים כלשהם הנשלחים בצובר מבלי שהתבקשו דרך מדיה כגון פוסטים בבלוגים, הודעות בחדרי IRC / צ’ט, רישומים בספרי אורחים, רישומים ביומן של גורם מפנה של HTTP, פוסטים בקבוצות דיון, הודעות קופצות, הודעות מיידיות או מסרונים.

• שימוש בתשתית לצורך כריית מטבעות קריפטו או שימוש במעבדי שרתים מעבר לרמת השימוש הרגילה למשך פרק זמן ארוך.

• הנחיית אחרים בכל פעילות האסורה על פי מדיניות שימוש קביל זו ו/או הדינים החלים.

• הלקוח לא ישתמש בכתובות IP שלא הוקצו לו על ידי BOX. BOX שומרת על הזכות להשעות את הגישה לרשת של כל שרת המשתמש בכתובות IP שחורגות מהטווח שהוקצה.

• הלקוחות אינם רשאים להפעיל ולנהל שרתי IRC המחוברים לרשתות IRC גלובליות כגון Undernet, EFnet ו-DALnet. אסור השימוש בתוספי IRC, בסקריפטים, בהרחבות, בשכפולים או בתוכנה אחרת שנועדו לשבש או למנוע את השירות ממשתמשים אחרים. הפרעה לפעילות או שימוש לרעה בפעילות IRC אסורים במפורש על פי מדיניות השימוש הקביל, לרבות (1) שיבוש או מניעה של שירות, או (2) השימוש ב’בוטנטים’ או צירופם או השימוש בכלי BNC של IRC או ב-proxy אחר ובתוכנה לניתוב מחדש. אם שרתי ה-IRC של הלקוח נפרצים לעתים קרובות או מותקפים בהתקפות מניעת שירות או מניעת שירות מבוזרת שמשבשות או מונעות את השירות ללקוחות אחרים או למשתמשים אחרים, BOX עשויה להגדיר ניתוב ריק (null-route) לשירות של לקוח זה, לסנן אותו, להשעותו או להפסיקו.

• אסורה בעלות בחשבונות מרובים בפלטפורמה (במותג מסוים או בין שותפים או מסונפים מרובים).

למען הסר ספק, כל הפעילויות והפעולות של הלקוח מבוצעות ויבוצעו בהתאם לכל חוק, מבלי לפגוע בקהל או בצד שלישי כלשהו, ועליו להימנע בכל עת משימוש בכל דרך פעולה המוליכה שולל, מטעה או שאינה אתית, הפוגעת או שעשויה לפגוע ב-BOX או בגורם צד שלישי כלשהו. המשתמש מסכים ומתחייב בזאת כי השירותים המסופקים על ידי BOX לעולם לא ישמשו את המשתמש ו/או כל גורם צד שלישי לצורך פעילויות הכוללות תוכן שבמהותו: משמיץ; ו/או מגונה; ו/או מהווה לשון הרע; ו/או מפלה; ו/או פוגעני; ו/או מטעה; ו/או גס – מכיל או מתקין וירוסים, תולעים, באגים, סוסים טרויאניים או קוד, קבצים או תוכניות אחרות שמטרתם היא, או שהם מסוגלים, להפריע לתפקוד של תוכנה או חומרה כלשהן, לגרום להן נזק או להגביל את פעולתן; ו/או אלימות, לרבות קידום ועידוד של טרור, אלימות נגד אנשים, בעלי חיים או רכוש או עיסוק בכך; ו/או פורנוגרפיית ילדים ופדופיליה לרבות, בין היתר, כל תוכן המקדם, מעודד או משלב ניצול של ילדים; ו/או תרופות מרשם – מקדם או מעודד מכירה או הפצה או עוסק בכך; ו/או פעולות הקשורות להימורים שאינם ברישיון או תחת אסדרה על פי חוק; ו/או לא חוקי או מקדם או מעודד פעילות לא חוקית.

הגבלות נוספות ופעילויות אסורות

בנוסף לכל הפעילויות האסורות שנקבעו ופורטו במדיניות שימוש קביל זו ומבלי לגרוע מכל הוראה נוגדת, הלקוח מסכים ומתחייב בזאת לא לבצע את הפעולות הבאות: (א) שמירת עותקים מרובים של קבצים זהים ו/או דומים במהותם; (ב) שימוש במוצרים ובשירותים או בשרתים כלשהם של BOX לצורכי גיבוי; ו/או (ג) שימוש במוצרים ובשירותים לצורך שידור קבצים במקביל לכמות גדולה של משתמשים (megauploading), ובאופן ספציפי תוך שימוש בשירות Cloud File Server; (ד) אחסון בשירות Cloud File Server של נפח אחסון ממוצע העולה על 1TiB לכל משתמש פעיל.

התחייבויות הלקוח

א. הלקוח יבקש וישיג את כל הרישיונות, ההיתרים ושאר האישורים הדרושים למילוי התחייבויותיו במסגרת התנאים, מדיניות שימוש קביל זו וכל הדינים החלים.

ב. הלקוח מסכים ומתחייב כי כל התכנים והפעילויות המנוהלים דרך החשבון ו/או המוצרים והשירותים הם באחריותו הבלעדית. יחד עם זאת, הלקוח מאשר בזאת כי על אף שחברת BOX אינה מבצעת סינון מקדים של התוכן שבו משתמש הלקוח דרך החשבון ו/או המוצרים והשירותים, עומדת ל-BOX הזכות, אך לא החובה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר או לסרב לספק את המוצרים והשירותים בכל מקרה של תוכן פוגעני או בעקבות דרישה של רשות חוקית כלשהי, מבלי לתת ללקוח כל סוג של פיצוי, כספי או אחר. הלקוח מסכים כי עליו לבצע הערכה של השימוש בכל חלק מהתכנים והפעילויות שלו, והוא יישא בכל הסיכונים המשויכים לכך.

ג. בעת ביצוע התחייבויותיו במסגרת מדיניות זו הלקוח יפעל בכל עת על פי כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות, הפסיקות ופסקי הדין החלים, שיטות העבודה והנהלים.

ד. הלקוח מתחייב כי עבודתו עם BOX בכל הקשור למוצרים והשירותים אינה דורשת את הסכמתם של אדם או ישות כלשהם. המשתמש מתחייב בזאת כי, בכל עת במהלך תקופת העבודה עם BOX, כל התוכנה, החומרה, קטעי הקוד, האלגוריתמים, הפיתוחים ו/או רכיבים אחרים של הלקוח (‘המשאבים הטכנולוגיים’) שבהם משתמש הלקוח, ניתנו ללקוח ברישיון כדין על ידי גורמי צד שלישי ו/או פותחו באופן עצמאי על ידי הלקוח, ומכל בחינה השימוש בהם על ידי הלקוח מבוצע בהתאם למדיניות שימוש קביל זו ובהתאם לכל חוק. למען הסר ספק, ל-BOX עומדת הזכות, אך לא החובה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר או לסרב לספק את המוצרים והשירותים בכל מקרה של שימוש לא חוקי במשאבים הטכנולוגיים, מבלי לתת ללקוח פיצוי מכל סוג, כספי או אחר. המשתמש מסכים כי עליו לבצע הערכה של השימוש בכל חלק מהתכנים והפעילויות שלו, וכי הוא נושא בכל הסיכונים המשויכים לכך.

ה. הלקוח ימנע ממתן כל הצהרה, התחייבות או הבטחה לגורם צד שלישי כלשהו ביחס למפרטים, לתכונות או ליכולות של המוצרים והשירותים שסופקו ע”י BOX ואינן עולות בקנה אחד עם הספרות, הפרוטוקולים, ההכשרות, ההסברים וההתחייבויות שניתנו ללקוח בכתב על ידי .BOX

חקירות משפטיות

הלקוחות ישתפו פעולה באופן מיידי עם כל חקירה אזרחית או פלילית בנוגע לשימוש בחשבונם ו/או במוצרים ובשירותים ויפעלו על פי הוראותיה, לרבות, בין היתר, הפעולות הבאות: צווים לגילוי מסמכים, צווי הבאה, צווי הקפאה, צווי חיפוש, בקשות למידע, האזנות, יירוטים ומעקבים אלקטרוניים, בקשות להעתקת פרטי חשבון משתמש (preservation request) וכל צו אחר של בית משפט, גוף ממשלתי או גוף רגולטורי (כל אחת מאלה: ‘חקירה’). BOX רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לחייב את הלקוח או כל אדם הנדרש לציית להוראות חקירה בעלויות והוצאות סבירות הקשורות לציות של BOX לכל חקירה כאמור. BOX שומרת על הזכות לציית להוראות חקירה כלשהי מבלי לתת ללקוח כל הודעה. BOX שומרת על הזכות לגלות מידע הקשור ללקוחות ולשימוש שלהם בחשבונותיהם ו/או במוצרים ובשירותים או למידע ששודר, נמצא בבעלות או משודר על ידי הלקוח או מטעמו, אם מבוצע גילוי של מידע כאמור בקשר לחקירה או על מנת למנוע את המוות או הפציעה של אדם כלשהו, בהתאם לקביעתה של BOX על פי שיקול דעתה הבלעדי.

השלכות ההפרה של מדיניות שימוש קביל זו

א. BOX רשאית לאכוף מדיניות שימוש קביל זו, עם או ללא מתן הודעה ללקוח, באמצעות כל פעולה שתראה לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. אכיפה כאמור עשויה לכלול, בין היתר:

• השעיה או הפסקה של חשבון הלקוח.

• השעיה או הפסקה של גישת הלקוח למוצרים ולשירותים.

• מחיקת רשומות DNS מהשרתים.

• חסימת דואר אלקטרוני או כל שירות רשת אחר.

• ביצוע ניתוב ריק (null-route) של כתובת IP.

• חיוב הלקוח בעלויות מנהליות ו/או בתשלומים רטרואקטיביים.

• פתיחת הליכים משפטיים למניעת הפרות ו/או לגביית דמי נזק, אם ישנם, שנגרמו כתוצאה מהפרות.

• נקיטת כל פעולה משפטית נגד לקוח לצורך אכיפת הציות למדיניות שימוש קביל זו ו/או לכל הדינים החלים.

ב. אם לקוח כלשהו משתמש במוצרים ובשירותים באופן שגורם, או עשוי לגרום, לכך שחברת BOX תצורף ל’רשימה שחורה’ או תיחסם, BOX שומרת על הזכות הבלעדית והמוחלטת להשעות לצמיתות או להפסיק את אספקת המוצרים והשירותים ללקוח זה.

ג. הסרת חסימה – אם, כתוצאה מפעולות של הלקוח, שרתי הדואר או טווחי כתובות ה-IP של BOX מוכנסים לרשימות ‘חור שחור’ או למערכות תוכנה אחרות לסינון דוא”ל, BOX תחייב את הלקוח בסך 100$ למפרע ובסך 100$ לכל שעה לאחר מכן עבור פעולות תיקון כלשהן שתהיינה הנחוצות.

ד. אף אחת מפעולות התיקון שנקבעו בתנאים ו/או במדיניות שימוש קביל זו לא תפורש באופן שיגביל את הסעדים או הפעולות בהן רשאית BOX לנקוט לשם האכיפה של הוראות מדיניות שימוש קביל זו ו/או הדינים החלים והבטחת הציות להן. BOX שומרת על הזכות להשיב את כל ההוצאות ולחייב בתשלומים סבירים בקשר להפרת מדיניות שימוש קביל זו על ידי הלקוח. לא יינתן כל החזר כספי או זיכוי בשירות עקב הפרעה כלשהי לשירות הנגרמת כתוצאה מהפרות של מדיניות שימוש קביל זו. BOX שומרת על הזכות לחקור בכל עת כל הפרה בפועל, חשד להפרה או הפרה לכאורה של מדיניות שימוש קביל זו, כאשר חקירה כאמור תכלול גישה לנתונים ולרשומות הנמצאים בשרת ו/או בחשבון כלשהו או המשויכים אליהם.

דיווח על הפרות:

אם מבוצעת הפרה של מדיניות שימוש קביל זו, עליך לשלוח את המידע לצוות השימוש לרעה של BOX בכתובת support@BOX.co.il.

אם המידע הבא עומד לרשותך, נא ספק אותו:

• כתובת ה-IP ששימשה לביצוע ההפרה לכאורה.

• התאריך והשעה של ההפרה לכאורה, לרבות אזור הזמן או ההיסט מ-GMT.

• ראיות להפרה לכאורה.

הודעת דוא”ל עם פרטי כותרת מלאים המכילה את כל הפרטים שלעיל, בנוסף לקובצי יומן מערכת. מצבים אחרים יחייבו הפעלת שיטות אחרות למתן המידע המפורט לעיל.

הקדמה

מדיניות שימוש קביל זו (כפי שתעודכן, תתוקן או תורחב מעת לעת בהתאם למפורסם באתר האינטרנט של BOX, ‘מדיניות שימוש קביל‘ או ‘AUP‘) של BOX והחברות המסונפות לה (‘BOX‘) נועדה להגן על הלקוחות של BOX, משתמשי אתר האינטרנט של BOX, המוצרים והשירותים של BOX וכדי להבטיח את המשך הציות לכל החוקים והתקנות החלים.

אם אינך מסכים למדיניות שימוש קביל זו, אל תיכנס, תתחבר או תיגש לאתר ו/או לאף אחד מהמוצרים והשירותים ואל תשמש בהם.

מדיניות שימוש קביל זו חלה על כל לקוח שנרשם כמנוי למוצרים והשירותים.

יש לקרוא מדיניות שימוש קביל זו בשילוב עם התנאים, הסכם רמת השירות (SLA) ומדיניות הפרטיות.

מונחים המופיעים בהדגשה  במדיניות זו מבלי שהוגדרו בה יפורשו בהתאם למשמעות שניתנה להם בתנאים, בהסכם רמת השירות או במדיניות הפרטיות, לפי העניין.

הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא קרא, הבין וקיבל את הוראות התנאים, הסכם רמת השירות (SLA) , מדיניות הפרטיות ומדיניות שימוש קביל זו.

בשימוש במוצרים והשירותים, הלקוחות הם האחראים, ויישארו האחראים, לציות להוראות מדיניות שימוש קביל זו ולכל הפרה המשויכת, או שניתן לשייך ללקוחות ולמשתמשים שלהם, בין אם בהרשאה מאת  הלקוח או BOX ובין שלא. על הלקוחות לנקוט כל צעד סביר על מנת להבטיח שהם והמשתמשים שלהם מצייתים להוראות מדיניות שימוש קביל זו.

מדיניות שימוש קביל זו אינה (א) מחייבת את BOX לבצע כל פעולת מעקב, סקירה או פיקוח בנוגע לנתונים ו/או לתוכן ו/או למידע המאוחסנים בשרתי BOX ו/או המנוהלים על ידי הלקוח במסגרת חשבונו; או (ב) יוצרת כל התחייבות או חובה מצידה של BOX כלפי גורם כלשהו שאינו הלקוח. חובתו של הלקוח להודיע לחברת BOX על כל הפרה של החוק או של מדיניות שימוש קביל זו.

 BOX מתנערת במפורש מכל אחריות לנתונים ולתוכן ששודרו דרך BOX או באמצעותה, המאוחסנים באופן זמני או לצמיתות בשרת כלשהו של  BOX או על ידי שימוש בחשבון, ובגין המעשים או המחדלים של הלקוחות ו/או של לקוחות ומשתמשים כלשהם שלהם.

בנוסף לכל פעולה אחרת בה חברת BOX עשויה לנקוט במסגרת מדיניות שימוש קביל זו, BOX שומרת על הזכות לשתף פעולה באופן מלא עם כל חקירה פלילית של נתונים, מידע או תוכן הנמצאים בשרתיה ו/או ששימשו למטרות פליליות על ידי שימוש במוצרים והשירותים.

אבטחת הלקוחות והתחייבויות לסודיות

הלקוח אחראי: (א) לנקוט זהירות סבירה כדי להבטיח את אבטחת חשבונו; (ב) לשמור על הסודיות של סיסמת חשבונו; (ג) להבטיח שכל הפעילויות המבוצעות בקשר עם החשבון תואמות להוראות התנאים, מדיניות שימוש קביל זו והדינים החלים. הלקוח מאשר ומסכים כי BOX אינה אחראית לניהול הפנימי של חשבונו ולנתונים, תוכן ומידע כלשהם המאוחסנים בו.

הלקוח נושא באחריות הבלעדית לכל חדירה לחשבונותיו ולהפרות האבטחה בהם, אלא אם קיים כיסוי ספציפי אחר באמצעות חבילת שירות ייעודית לניהול האבטחה או לאבטחה באמצעות חומת אש שהלקוח הזמין מחברת  .BOX

פעילויות אסורות

א. הלקוחות אינם מורשים לפרסם, לשדר או לאחסן נתונים או תוכן בחשבון או דרכו ו/או במוצרים והשירותים אשר, על פי החלטתה הבלעדית של BOX, מהווים הפרה של כל חוק, תקנה, הוראה, צו בית משפט או הליך חוקי אחר ברמה הפדראלית, המדינתית, המקומית או הבינלאומית (‘הדינים החלים’). באחריות הלקוחות  לקבוע אילו דינים חלים יחולו על השימוש שלהם במוצרים והשירותים. תוכן אסור כולל, בין היתר: (א) נתונים, מידע, תוכן או קוד המסייעים לביצוע הפרה של מדיניות שימוש קביל זו או הדינים החלים או המתארים דרכים להפרתם; או (ב) כתובות או מידע שנאספו; או (ג) אתרי ‘דייג’; או (ד) אתרים המבצעים פרסום באמצעות ספאם (spamvertising).

ב. הלקוחות אינם רשאים לשדר, להפיץ, להוריד, להעתיק, לשמור במטמון, לארח או לאחסן באופן אחר בחשבונם כל מידע, נתון, חומר או עבודה המפרים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים או המפרים זכות סוד מסחרי כלשהי של כל אדם אחר. BOX בעלת הזכות הבלעדית והמוחלטת להשבית את הגישה לתוכן מפר או להסירו ככל שהדבר נדרש על פי חוק או תקנה כלשהם, לרבות, בין היתר, חוק זכויות יוצרים של המילניום הדיגיטלי (Digital Millennium Copyright Act) משנת 1998.

ג. הלקוחות אינם רשאים להשתמש בחשבונם ו/או במוצרים והשירותים כדי (1) לשלוח באינטרנט הודעות בצובר (bulk messages) שלא התבקשו (כלומר, ‘שליחת ספאם’), (2) ליצור בלוג או בלוגים מזויפים שנועדו לקדם, או שסביר כי הם מקדמים, את אתרי האינטרנט המשויכים למחבריהם או שנועדו לשפר את דירוגי מנוע החיפוש של אתרים משויכים (כלומר, ‘splog’), או (3) לשלוח ספאם לאתרי בלוגים או לפרסם באופן אוטומטי הערות אקראיות או מבצעים אקראיים לשירותים מסחריים בבלוגים (כלומר, ‘בלוגים לספאם’). על המשתמשים לציית לכל הוראות החקיקה והתקנות הרלוונטיות בנוגע לדואר אלקטרוני מסחרי בצובר, לרבות החוק האמריקאי למניעת ספאם – CAN-SPAM Act משנת 2003. שליחת דואר אלקטרוני לרשימות תפוצה – הלקוחות אינם רשאים לשלוח הודעות דוא”ל שלא התבקשו לרשימות תפוצה, שהן הודעות דוא”ל שנשלחות לנמענים שלא נתנו את הסכמתם להודעות דוא”ל מהלקוח באמצעות ‘אישור הצטרפות מאושר’ (Confirmed Opt-In) או ‘אישור הצטרפות במעגל סגור’ (Closed-Loop Opt-In). לקוחות השולחים הודעות דוא”ל לרשימות תפוצה חייבים לשמור על רשומות מלאות ומדויקות של כל ההסכמות ואישורי ההצטרפות ולספק רשומות אלה ל-BOX על פי בקשתה. אם הלקוח אינו יכול לספק הוכחה חיובית הניתנת לאימות לגבי הסכמות ואישורי הצטרפות כאמור, BOX תראה בהודעות הדוא”ל לרשימות תפוצה הודעות שלא התבקשו. רשימות דיוור – על הלקוח נאסר להפעיל רשימות דיוור, מערכות של רשימות תפוצה (listserv) או שירותי דיוור שאינם מיועדים לקהל שנרשם מרצונו והסכים לקבל מידע בהודעות הדוא”ל באמצעות תהליך ‘אישור הצטרפות מאושר’ או ‘אישור הצטרפות במעגל סגור’, או שהעמיד לרשות הלקוח את כתובת הדוא”ל שלו לצורך הפצת מידע. לקוחות המפעילים רשימות דיוור חייבים לשמור על רשומות מלאות ומדויקות של כל ההסכמות והבחירות מסוג ‘אישור הצטרפות מאושר’ או ‘אישור הצטרפות במעגל סגור’ ולספק רשומות אלה ל-BOX על פי בקשתה. אם הלקוח אינו מספק הוכחה חיובית הניתנת לאימות לגבי הסכמות ובחירות מסוג ‘אישור הצטרפות מאושר’ או ‘אישור הצטרפות במעגל סגור’ כאמור, BOX תראה ברשימת דיוור זו רשימה שלא התבקשה. כל לקוח המנהל רשימת דיוור חייב גם לאפשר לכל גורם ברשימה להסיר עצמו ממנה באופן אוטומטי ולצמיתות.

ד. מבלי לגרוע מהמפורט להלן במדיניות שימוש קביל זו, הלקוח מתחייב בזאת כי הוא אינו פועל באף אחת מהדרכים הבאות:

 • זיוף, תיאור מסולף, השמטה או מחיקה של כותרות הודעות, מידע בדואר חוזר או כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), במטרה להסתיר או לשבש את מקור הודעה.
 • יצירה או שליחה של וירוסים, תולעים או סוסים טרויאניים באינטרנט, הצפת דוא”ל או הפצצות דוא”ל, או יצירת מתקפות מניעת שירות.
 • פריצה ו/או פגיעה, או סיוע לאחרים לפגוע באבטחה או בשלמות המוצרים או המערכות של BOX.
 • שידול לביצוע פעילות בלתי חוקית כלשהי, אפילו אם הפעילות עצמה לא בוצעה.
 • איום בפציעה, או עידוד לגרום לפציעה או להשמיד רכוש.
 • הטרדת אחרים, או עידוד של התנהגות מטרידה.
 • עיסוק בהונאה ישירה, או שימוש בשירותים על מנת לבצע מעשי הונאה כגון הונאת פירמידה.
 • איסוף מידע אישי אודות אחרים ללא אישורם או הסכמתם.
 • מתן הנחיות לאחרים בפעילויות אסורות.
 • שימוש בשירותים על מנת להפיץ או להציג תמונות המסווגות על פי החוק האמריקאי כפורנוגרפיית ילדים, ארוטיקה של ילדים (ללא התייחסות למעלות הספרותיות או האומנותיות) ו/או יחסי מין עם בעלי חיים; ו/או פעולה באופן שעלול לגרום לפעולה רגולטורית שלילית כנגד BOX, להטיל עלינו חבות כלשהי מכל סיבה שהיא, או לפגוע בדימוי הציבורי, במוניטין או בשם הטוב של BOX, כפי שאנו נקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
 • יצירת בלוג או בלוגים מזויפים שנועדו לקדם, או שסביר כי הם מקדמים, את אתרי האינטרנט המשויכים למחבריהם או לשפר את דירוגי מנוע החיפוש של אתרים משויכים.
 • שליחת ספאם לאתרי בלוגים או פרסום אוטומטי בבלוגים של הערות אקראיות או קידומים עבור שירותים מסחריים.
 • הפרה של זכויות קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים של BOX או של צד שלישי אחר כלשהו, לרבות, בין היתר, שידור, או הנגשה באופן אחר, של תוכן כלשהו המפר כל פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכות יוצרים או זכויות קנייניות אחרות של גורם כלשהו.
 • גרימה או יצירת הפרות אבטחה או הפרעות לתקשורת הרשת ו/או לקישוריות, לרבות סריקת פורטים, הצפות Ping, הפצצת דוא”ל, התחזות של מנות (packet spoofing), התחזות של כתובות IP (IP spoofing) וזיוף פרטי ניתוב.
 • ביצוע כל צורה של פעילות רשת המיירטת נתונים שלא כוונו לשרת הלקוח.
 • התחמקות או עקיפה של אימות משתמש או האבטחה של כל מארח, רשת או חשבון, לרבות פריצה או התקפה מסוג brute-force או תקיפה מילונית (dictionary attack).
 • הפרעה לשירות או מניעה של שירות לכל משתמש, מארח או רשת שאינם המארח של הלקוח, כגון התקפת מניעת שירות או התקפת מניעת שירות מבוזרת.
 • התנהגות שנועדה להימנע מהגבלות או ממגבלות גישה לשירותים, למארחים או לרשתות ספציפיים, לרבות זיוף של כותרות מנות או פרטי אימות אחרים.
 • תמיכה בביצוע כל פעילות בלתי חוקית, אפילו אם הפעילות אינה מבוצעת.
 • שימוש בתוכנית כלשהי, או שליחת הודעות מכל סוג, שנועדו להפריע להפעלה במסוף המשתמש או להשביתה.
 • שימוש ברשת של BOX לצורך קבלת תשובות להודעות דוא”ל לרשימות תפוצה שלא התבקשו.
 • זיוף של כותרות דואר אלקטרוני (‘התחזות’).
 • שליחת ספאם דרך שרת proxy של צד שלישי, צבירת רשימות proxy או התקנת תוכנת proxy לשליחת הודעות דוא”ל.
 • הגדרת התצורה של שרת דוא”ל לקבלה ועיבוד של הודעות צד שלישי במטרה לשלוח אותן ללא זיהוי ואימות המשתמש.
 • אירוח דפי אינטרנט שפורסמו בתוך ‘דוא”ל ספאם’ שנשלח מרשת אחרת (spamvertising).
 • אירוח דפי אינטרנט או אספקת שירותים שתומכים בספאם.
 • הודעות, פרסומים או שידורים אחרים כלשהם הנשלחים בצובר מבלי שהתבקשו דרך מדיה כגון פוסטים בבלוגים, הודעות בחדרי IRC / צ’ט, רישומים בספרי אורחים, רישומים ביומן של גורם מפנה של HTTP, פוסטים בקבוצות דיון, הודעות קופצות, הודעות מיידיות או מסרונים.
 • שימוש בתשתית לצורך כריית מטבעות קריפטו או שימוש במעבדי שרתים מעבר לרמת השימוש הרגילה למשך פרק זמן ארוך.
 • הנחיית אחרים בכל פעילות האסורה על פי מדיניות שימוש קביל זו ו/או הדינים החלים.
 • הלקוח לא ישתמש בכתובות IP שלא הוקצו לו על ידי BOX. BOX שומרת על הזכות להשעות את הגישה לרשת של כל שרת המשתמש בכתובות IP שחורגות מהטווח שהוקצה.
 • הלקוחות אינם רשאים להפעיל ולנהל שרתי IRC המחוברים לרשתות IRC גלובליות כגון Undernet, EFnet ו-DALnet. אסור השימוש בתוספי IRC, בסקריפטים, בהרחבות, בשכפולים או בתוכנה אחרת שנועדו לשבש או למנוע את השירות ממשתמשים אחרים. הפרעה לפעילות או שימוש לרעה בפעילות IRC אסורים במפורש על פי מדיניות השימוש הקביל, לרבות (1) שיבוש או מניעה של שירות, או (2) השימוש ב’בוטנטים’ או צירופם או השימוש בכלי BNC של IRC או ב-proxy אחר ובתוכנה לניתוב מחדש. אם שרתי ה-IRC של הלקוח נפרצים לעתים קרובות או מותקפים בהתקפות מניעת שירות או מניעת שירות מבוזרת שמשבשות או מונעות את השירות ללקוחות אחרים או למשתמשים אחרים, BOX עשויה להגדיר ניתוב ריק (null-route) לשירות של לקוח זה, לסנן אותו, להשעותו או להפסיקו.
 • אסורה בעלות בחשבונות מרובים בפלטפורמה (במותג מסוים או בין שותפים או מסונפים מרובים).

למען הסר ספק, כל הפעילויות והפעולות של הלקוח מבוצעות ויבוצעו בהתאם לכל חוק, מבלי לפגוע בקהל או בצד שלישי כלשהו, ועליו להימנע בכל עת משימוש בכל דרך פעולה המוליכה שולל, מטעה או שאינה אתית, הפוגעת או שעשויה לפגוע ב-BOX או בגורם צד שלישי כלשהו. המשתמש מסכים ומתחייב בזאת כי השירותים המסופקים על ידי BOX לעולם לא ישמשו את המשתמש ו/או כל גורם צד שלישי לצורך פעילויות הכוללות תוכן שבמהותו: משמיץ; ו/או מגונה; ו/או מהווה לשון הרע; ו/או מפלה; ו/או פוגעני; ו/או מטעה; ו/או גס – מכיל או מתקין וירוסים, תולעים, באגים, סוסים טרויאניים או קוד, קבצים או תוכניות אחרות שמטרתם היא, או שהם מסוגלים, להפריע לתפקוד של תוכנה או חומרה כלשהן, לגרום להן נזק או להגביל את פעולתן; ו/או אלימות, לרבות קידום ועידוד של טרור, אלימות נגד אנשים, בעלי חיים או רכוש או עיסוק בכך; ו/או פורנוגרפיית ילדים ופדופיליה לרבות, בין היתר, כל תוכן המקדם, מעודד או משלב ניצול של ילדים; ו/או תרופות מרשם – מקדם או מעודד מכירה או הפצה או עוסק בכך; ו/או פעולות הקשורות להימורים שאינם ברישיון או תחת אסדרה על פי חוק; ו/או לא חוקי או מקדם או מעודד פעילות לא חוקית.

הגבלות נוספות ופעילויות אסורות

בנוסף לכל הפעילויות האסורות שנקבעו ופורטו במדיניות שימוש קביל זו ומבלי לגרוע מכל הוראה נוגדת, הלקוח מסכים ומתחייב בזאת לא לבצע את הפעולות הבאות: (א) שמירת עותקים מרובים של קבצים זהים ו/או דומים במהותם; (ב) שימוש במוצרים ובשירותים או בשרתים כלשהם של BOX לצורכי גיבוי; ו/או (ג) שימוש במוצרים ובשירותים לצורך שידור קבצים במקביל לכמות גדולה של משתמשים (megauploading), ובאופן ספציפי תוך שימוש בשירות Cloud File Server; (ד) אחסון בשירות Cloud File Server של נפח אחסון ממוצע העולה על 1TiB לכל משתמש פעיל.

 התחייבויות הלקוח

א. הלקוח יבקש וישיג את כל הרישיונות, ההיתרים ושאר האישורים הדרושים למילוי התחייבויותיו במסגרת התנאים, מדיניות שימוש קביל זו וכל הדינים החלים.

ב. הלקוח מסכים ומתחייב כי כל התכנים והפעילויות המנוהלים דרך החשבון ו/או המוצרים והשירותים הם באחריותו הבלעדית. יחד עם זאת, הלקוח מאשר בזאת כי על אף שחברת BOX אינה מבצעת סינון מקדים של התוכן שבו משתמש הלקוח דרך החשבון ו/או המוצרים והשירותים, עומדת ל-BOX הזכות, אך לא החובה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר או לסרב לספק את המוצרים והשירותים בכל מקרה של תוכן פוגעני או בעקבות דרישה של רשות חוקית כלשהי, מבלי לתת ללקוח כל סוג של פיצוי, כספי או אחר. הלקוח מסכים כי עליו לבצע הערכה של השימוש בכל חלק מהתכנים והפעילויות שלו, והוא יישא בכל הסיכונים המשויכים לכך.

ג. בעת ביצוע התחייבויותיו במסגרת מדיניות זו הלקוח יפעל בכל עת על פי כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות, הפסיקות ופסקי הדין החלים, שיטות העבודה והנהלים.

ד. הלקוח מתחייב כי עבודתו עם BOX בכל הקשור למוצרים והשירותים אינה דורשת את הסכמתם של אדם או ישות כלשהם. המשתמש מתחייב בזאת כי, בכל עת במהלך תקופת העבודה עם BOX, כל התוכנה, החומרה, קטעי הקוד, האלגוריתמים, הפיתוחים ו/או רכיבים אחרים של הלקוח (‘המשאבים הטכנולוגיים’) שבהם משתמש הלקוח, ניתנו ללקוח ברישיון כדין על ידי גורמי צד שלישי ו/או פותחו באופן עצמאי על ידי הלקוח, ומכל בחינה השימוש בהם על ידי הלקוח מבוצע בהתאם למדיניות שימוש קביל זו ובהתאם לכל חוק. למען הסר ספק, ל-BOX עומדת הזכות, אך לא החובה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר או לסרב לספק את המוצרים והשירותים בכל מקרה של שימוש לא חוקי במשאבים הטכנולוגיים, מבלי לתת ללקוח פיצוי מכל סוג, כספי או אחר. המשתמש מסכים כי עליו לבצע הערכה של השימוש בכל חלק מהתכנים והפעילויות שלו, וכי הוא נושא בכל הסיכונים המשויכים לכך.

ה. הלקוח ימנע ממתן כל הצהרה, התחייבות או הבטחה לגורם צד שלישי כלשהו ביחס למפרטים, לתכונות או ליכולות של המוצרים והשירותים שסופקו ע”י BOX ואינן עולות בקנה אחד עם הספרות, הפרוטוקולים, ההכשרות, ההסברים וההתחייבויות שניתנו ללקוח בכתב על ידי  .BOX

חקירות משפטיות

הלקוחות ישתפו פעולה באופן מיידי עם כל חקירה אזרחית או פלילית בנוגע לשימוש בחשבונם ו/או במוצרים ובשירותים ויפעלו על פי הוראותיה, לרבות, בין היתר, הפעולות הבאות: צווים לגילוי מסמכים, צווי הבאה, צווי הקפאה, צווי חיפוש, בקשות למידע, האזנות, יירוטים ומעקבים אלקטרוניים, בקשות להעתקת פרטי חשבון משתמש (preservation request) וכל צו אחר של בית משפט, גוף ממשלתי או גוף רגולטורי (כל אחת מאלה: ‘חקירה’). BOX רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לחייב את הלקוח או כל אדם הנדרש לציית להוראות חקירה בעלויות והוצאות סבירות הקשורות לציות של BOX לכל חקירה כאמור. BOX  שומרת על הזכות לציית להוראות חקירה כלשהי מבלי לתת ללקוח כל הודעה. BOX שומרת על הזכות לגלות מידע הקשור ללקוחות ולשימוש שלהם בחשבונותיהם ו/או במוצרים ובשירותים או למידע ששודר, נמצא בבעלות או משודר על ידי הלקוח או מטעמו, אם מבוצע גילוי של מידע כאמור בקשר לחקירה או על מנת למנוע את המוות או הפציעה של אדם כלשהו, בהתאם לקביעתה של BOX על פי שיקול דעתה הבלעדי.

השלכות ההפרה של מדיניות שימוש קביל זו

 • BOX רשאית לאכוף מדיניות שימוש קביל זו, עם או ללא מתן הודעה ללקוח, באמצעות כל פעולה שתראה לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. אכיפה כאמור עשויה לכלול, בין היתר:
 • השעיה או הפסקה של חשבון הלקוח.
 • השעיה או הפסקה של גישת הלקוח למוצרים ולשירותים.
 • מחיקת רשומות DNS מהשרתים.
 • חסימת דואר אלקטרוני או כל שירות רשת אחר.
 • ביצוע ניתוב ריק (null-route) של כתובת IP.
 • חיוב הלקוח בעלויות מנהליות ו/או בתשלומים רטרואקטיביים.
 • פתיחת הליכים משפטיים למניעת הפרות ו/או לגביית דמי נזק, אם ישנם, שנגרמו כתוצאה מהפרות.
 • נקיטת כל פעולה משפטית נגד לקוח לצורך אכיפת הציות למדיניות שימוש קביל זו ו/או לכל הדינים החלים.
 • אם לקוח כלשהו משתמש במוצרים ובשירותים באופן שגורם, או עשוי לגרום, לכך שחברת BOX תצורף ל’רשימה שחורה’ או תיחסם, BOX שומרת על הזכות הבלעדית והמוחלטת להשעות לצמיתות או להפסיק את אספקת המוצרים והשירותים ללקוח זה.
 • הסרת חסימה – אם, כתוצאה מפעולות של הלקוח, שרתי הדואר או טווחי כתובות ה-IP של BOX מוכנסים לרשימות ‘חור שחור’ או למערכות תוכנה אחרות לסינון דוא”ל, BOX תחייב את הלקוח בסך 100$ למפרע ובסך 100$ לכל שעה לאחר מכן עבור פעולות תיקון כלשהן שתהיינה הנחוצות.
 • אף אחת מפעולות התיקון שנקבעו בתנאים ו/או במדיניות שימוש קביל זו לא תפורש באופן שיגביל את הסעדים או הפעולות בהן רשאית BOX לנקוט לשם האכיפה של הוראות מדיניות שימוש קביל זו ו/או הדינים החלים והבטחת הציות להן. BOX שומרת על הזכות להשיב את כל ההוצאות ולחייב בתשלומים סבירים בקשר להפרת מדיניות שימוש קביל זו על ידי הלקוח. לא יינתן כל החזר כספי או זיכוי בשירות עקב הפרעה כלשהי לשירות הנגרמת כתוצאה מהפרות של מדיניות שימוש קביל זו. BOX שומרת על הזכות לחקור בכל עת כל הפרה בפועל, חשד להפרה או הפרה לכאורה של מדיניות שימוש קביל זו, כאשר חקירה כאמור תכלול גישה לנתונים ולרשומות הנמצאים בשרת ו/או בחשבון כלשהו או המשויכים אליהם.

דיווח על הפרות:

אם מבוצעת הפרה של מדיניות שימוש קביל זו, עליך לשלוח את המידע לצוות השימוש לרעה של BOX בכתובת support@BOX.co.il.

אם המידע הבא עומד לרשותך, נא ספק אותו:

 • כתובת ה-IP ששימשה לביצוע ההפרה לכאורה.
 • התאריך והשעה של ההפרה לכאורה, לרבות אזור הזמן או ההיסט מ-GMT.
 • ראיות להפרה לכאורה.

הודעת דוא”ל עם פרטי כותרת מלאים המכילה את כל הפרטים שלעיל, בנוסף לקובצי יומן מערכת. מצבים אחרים יחייבו הפעלת שיטות אחרות למתן המידע המפורט לעיל.

מדיניות פרטיות

הודעת פרטיות זו מסבירה כיצד BOX והחברות המסונפות לה (‘החברה’) אוספות מידע אישי (כהגדרתו להלן), משתמשות בו ומאחסנות אותו בקשר לאתרי האינטרנט, למוצרים, לשירותים ולחוויות של החברה יחד, (‘השירותים’).

1. תחולה.

a. הודעת פרטיות זו (‘הודעת פרטיות’) נכנסה לתוקף בתאריך הרשום להלן.

b. אין לך (‘המשתמש’) שום מחויבות חוקית להעביר לחברה מידע אישי. עם זאת, במקרה שבו המשתמש בוחר לא להעביר לחברה מידע אישי, יתכן שלא יהיה באפשרותו להפוך למשתמש ו/או להשתמש בשירותים מסוימים.

c. החברה רשאית לשנות הודעת פרטיות זו מעת לעת, ולפיכך על המשתמש לעיין בה מעת לעת. החברה תפרסם את השינויים הנערכים בהודעת פרטיות זו באתרי האינטרנט שלה (‘האתר’). אם החברה תערוך בהודעת פרטיות זו, שינויים כלשהם אשר משפיעים באופן מהותי על שיטות העבודה שלה בנוגע למידע אישי, שהחברה אספה בעבר מהמשתמש, החברה תשאף להמציא למשתמש הודעה מוקדמת על שינוי כאמור על ידי הבלטת השינוי באתר. החברה תבקש את הסכמתו המוקדמת של המשתמש לכל שינוי מהותי, אם וכאשר הדבר נדרש על פי חוקי הגנת המידע החלים (כהגדרתם להלן).

d. הודעת פרטיות זו אינה חלה על תוכן כלשהו המעובד ו/או המאוחסן על ידי המשתמש במהלך השימוש בשירותים. כמו כן, הודעת הפרטיות אינה חלה על כל מוצר, שירות, אתר אינטרנט, קישור או כל תוכן אחר המוצעים בשירותים על ידי גורמי צד שלישי. אנו ממליצים למשתמש לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של גורמי צד שלישי כאמור.

e. לעניין (1) התקנה הכללית להגנת הפרטיות (2016/679) של האיחוד האירופי (‘GDPR’), כולל חקיקת משנה או חקיקה ליישומה, (2) מגן הפרטיות של האיחוד האירופי – ארה”ב (EU-US Privacy Shield) (‘מגן הפרטיות’), וכן (3) חוק פרטיות הצרכנים של קליפורניה משנת 2018 (the California Consumer Privacy Act of 2018), הקוד האזרחי של קליפורניה סעיף 1798.100 ואילך (‘CCPA’), בנוסחם החל (יחד, ‘חוקי הגנת המידע החלים’), החברה פועלת כמעבדת / ספקית שירות, והמשתמש פועל כבקר/עסק, לפי העניין.

f. לעניין הודעת פרטיות זו, ‘מידע אישי’ פירושו נתונים אישיים או מידע אישי, לפי העניין, בחוק הגנת המידע החל, או בכל חוק חל אחר להגנה על מידע.

2. מידע אישי שנאסף על ידי החברה.

a. מידע שניתן על ידי המשתמש.

החברה אוספת כל מידע שהמשתמש מספק לחברה, לרבות, בין היתר:

i. פרטי קשר של המשתמש (למשל שם, מען למכתבים, כתובת דוא”ל, מספר טלפון(;

ii. פרטי תשלום של המשתמש (למשל פרטי כרטיס אשראי וחשבון בנק(;

iii. סיסמת המשתמש ופרטי אימות והרשאות אבטחה אחרים;

iv. תקשורת כלשהי בין המשתמש לחברה, למשל תכתובות דוא”ל, שיחות טלפון, צ’טים

b. מידע שנאסף באופן אוטומטי

החברה אוספת נתונים באופן אוטומטי כאשר המשתמש מבקר, מתקשר או משתמש בשירות, לרבות, בין היתר:

i. מזהים ומידע הכלול בקובצי ;Cookie

ii. העדפות ההגדרות של המשתמש, מידע על גיבוי;

iii. רצף ההקלקות על מאתרי משאבים אחידים (כתובות URL) אל אתר האינטרנט והשירותים של החברה, דרכם או מהם;

iv. תוכן שהמשתמש צפה בו או חיפש אותו, זמני התגובה של דפים ופרטי אינטראקציה עם דפים (כגון גלילה, לחיצות ומעברי עכבר;

v. מידע על רשת וחיבורים, כגון כתובת פרוטוקול אינטרנט (IP) ומידע על ספק שירותי האינטרנט של המשתמש;

vi. מידע על מחשבים ומכשירים, כגון סוג הדפדפן וגרסתו, מערכת ההפעלה או הגדרת אזור הזמן; מיקום המכשיר;

3. השימוש של החברה במידע אישי.

a. החברה מעבדת את המידע האישי של המשתמש כדי להפעיל, לספק ולשפר את השירותים, לרבות, בין היתר:

i. כדי ליצור את פרופילי המשתמשים ולנהל אותם;

ii. לשם יצירת קשר על ידי החברה עם המשתמש ולצורך תקשורת עם המשתמש לגבי לשירותים, למשל באמצעות הטלפון, דוא”ל, צ’ט; מתן מענה לשאילתות מהמשתמש;

iii. כדי לתת למשתמש הודעה על עדכונים או הצעות;

iv. לצורך התאמה אישית של השירותים; כלומר, זיהוי תחומי העניין של המשתמש ומתן המלצות לגבי הצעות שעשויות לעניין אותו;

v. לצורך שיווק וקידום של שירותי החברה;

vi. לצורך מתן סיוע ותמיכה;

vii. לשם מילוי בקשות המשתמש, עמידה בהתחייבויות חוזיות וחוקיות;

viii. לצורך הגנה על אבטחת המשתמש, למשל על ידי מניעה וזיהוי של הונאות;

ix. למטרות פנימיות, למשל פתרון בעיות, ניתוח נתונים, בדיקה ולמטרות סטטיסטיות.

b. החברה עשויה לבקש את הסכמת המשתמש לשימוש במידע האישי שלו למטרה מסוימת שתינתן לו.

c. החברה אינה משתמשת במידע אישי כלשהו אלא כפי שנחוץ על מנת להפעיל את השירותים.

4. קובצי Cookie.

a. לצורך אספקת השירותים, החברה משתמשת במנגנוני מעקב כגון קובצי Cookie.

b. על ידי לחיצה על קישור לאתר אינטרנט או לשירות של צד שלישי, צד שלישי זה עשוי גם הוא לשדר למשתמש קובצי Cookie. הודעת פרטיות זו אינה מכסה את השימוש בקובצי Cookie על ידי גורמי צד שלישי, והחברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות ולשיטות הפעולה של גורמי צד שלישי כאמור.

c. החברה משתמשת ב-Google Analytics. לקבלת פרטים על אופן איסוף המידע ועיבודו על ידי Google Analytics, לחץ על הקישור הבא: google.com/policies/privacy/partners/

d. החברה משתמשת ב-FACEBOOK PIXELS. בנוגע לשימוש שעושה החברה ב-FACEBOOK PIXELS, שים לב לפרטים הבאים:

i. גורמי צד שלישי, לרבות פייסבוק, עשויים להשתמש בקובצי Cookie, במשואות אינטרנט ובטכנולוגיות אחסון אחרות כדי לאסוף או לאחזר את המידע של המשתמש מאתרי האינטרנט וממקומות אחרים באינטרנט וכדי להשתמש במידע זה על מנת לשפר את שירותי המדידה ולפלח מודעות.

ii. המשתמש יכול לבטל את הסכמתו לאיסוף המידע ולשימוש בו לצורך פילוח מודעות.

iii. מנגנון למימוש אפשרות ביטול הסכמה זו ניתן למצוא בכתובת: support@box.co.il

5. שיתוף מידע אישי של משתמש למטרות חוקיות

a. החברה עשויה להידרש לשמור או לחשוף מידע אישי למטרות הבאות:

i. ציות לדינים החלים או לתקנות החלות;

ii. ציות לצו בית משפט, לצו הבאה או להליכים חוקיים אחרים;

iii. תגובה לבקשה חוקית של רשות ממשלתית, רשות אכיפת חוק או גוף ממשלתי דומה (הממוקמים בתחום השיפוט של המשתמש או במקום אחר);

iv. פעולה מול ספקי שירות צד שלישי ו/או קבלני משנה המספקים שירותים עבור הפעילות העסקית של החברה. רשימה של גופים אלה ניתן לקבל לפי בקשה.

v. חשיפה לגורמי צד שלישי של מידע מצטבר ואנונימי אודות משתמשים לצורכי שיווק, פרסום, מחקר או למטרות אחרות;

vi. גילוי ו/או העברה של נתונים לגוף אחר, אם החברה נרכשת על ידי או מתמזגת עם חברה אחרת, אם החברה מוכרת או מעבירה יחידה עסקית או נכסים לחברה אחרת, כחלק מהליכי פשיטת רגל, או כחלק מכל העברה עסקית דומה אחרת.

vii. כאשר החברה מאמינה שגילוי המידע הנו נאות לצורך ציות לחוק, אכיפה או החלה של תנאי החברה והסכמים אחרים, או כדי להגן על הזכויות, הרכוש או האבטחה של החברה, המשתמשים או אחרים. בכך נכללת החלפת מידע עם חברות אחרות וארגונים אחרים לצורך מניעה וזיהוי של הונאה וצמצום סיכוני האשראי.

b. כאשר החברה משתפת את המידע של המשתמש עם גורמי צד שלישי כמפורט לעיל, החברה דורשת ממקבלי מידע אלה להסכים לעשות שימוש במידע האישי שהחברה משתפת איתם רק בהתאם להודעת פרטיות זו ולמפרטים החוזיים של החברה, ולא לשום מטרה שאינה אחת מהמטרות שנקבעו על ידי החברה בהתאם למדיניות פרטיות זו.

6. שיתוף מידע משתמש עם ספק רישיון תוכנה צד שלישי.

מובהר בזאת כי החברה לא תשתף מידע כלשהו של המשתמש בנוגע למוצרים והשירותים עם ספק רישיון תוכנה צד שלישי, אלא אם הסכים המשתמש לגילוי מידע כאמור בעת רכישת המוצרים והשירותים האמורים.

7. אבטחה.

החברה תנקוט אמצעים טכניים וארגוניים הולמים כדי להגן על המידע שהיא אוספת על המשתמש מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה לא מורשית, גילוי, שינוי, השמדה וכל צורה אחרת של עיבוד לא מורשה. אולם על המשתמש לדעת כי שום אמצעי להגנה על מידע אינו יכול לספק אבטחה מלאה.

8. משתמשים באזור הכלכלי האירופי (EEA).

a. בסיס חוקי לעיבוד מידע אישי

החברה תעבד את המידע האישי של המשתמש רק אם קיימת אחת או יותר מעילות החוק הבאות לפעולה זו:

i. צורך חוזי: עיבוד המידע האישי נחוץ על מנת לחתום על חוזה עם המשתמש, כדי לבצע את ההתחייבויות החוזיות של החברה כלפי המשתמש במסגרת תנאי השימוש (‘TOU’), כדי לספק את השירותים, כדי להגיב לבקשות מהמשתמש או כדי לספק למשתמש תמיכה בלקוחות;

ii. עניין לגיטימי: לחברה קיים עניין לגיטימי בעיבוד המידע האישי של המשתמש;

iii. התחייבות חוקית: עיבוד המידע האישי של המשתמש נחוץ על מנת לציית לחוק רלוונטי וכדי למלא התחייבויות חוקיות, לרבות מתן מענה לבקשות חוקיות ולצווים; או

iv. הסכמה: עיבוד המידע האישי של המשתמש בהסכמת המשתמש.

b. זכויות המשתמש בנוגע למידע האישי.

i. בכפוף לחוקי הגנת המידע החלים, למשתמש עומדות זכויות מסוימות ביחס למידע האישי שלו, לרבות הזכויות הבאות:

1. המשתמש רשאי לברר האם החברה מחזיקה במידע אישי אודותיו ולבקש עותקים של מידע אישי כזה ומידע על אופן עיבודו;

2. המשתמש רשאי לבקש את תיקונו של מידע אישי שגוי;

3. המשתמש רשאי לבקש את מחיקתו של מידע אישי מסוים;

4. המשתמש רשאי לבקש מהחברה להפסיק או להגביל את עיבוד המידע האישי כאשר העיבוד אינו ראוי;

5. כאשר המשתמש מסכים לעיבוד המידע האישי שלו על ידי החברה למטרה מסוימת, באפשרותו לבטל את הסכמתו בכל עת, והחברה תפסיק כל עיבוד נוסף של מידע המשתמש למטרה זו.

ii. בנסיבות מסוימות, יתכן שהחברה לא תוכל למלא את בקשת המשתמש במלואה, למשל אם זוהי בקשה קטנונית או בלתי מעשית באופן קיצוני, אם היא מסכנת את זכויותיהם של אחרים או אם הדבר אינו נדרש על פי חוק, אולם בנסיבות כאלה החברה עדיין תשיב למשתמש כדי להודיע לו על החלטה כזו.

iii. המשתמש יכול לממש את זכויות הגישה, התיקון, המחיקה, ההגבלה, ההתנגדות וניידות הנתונים שלו על ידי פנייה לחברה בכתובת support@box.co.il. במקרים מסוימים, יתכן שהחברה תבקש מהמשתמש לספק לה מידע נוסף, אשר עשוי לכלול מידע אישי, אם הדבר נחוץ על מנת לאמת את זהות המשתמש ואת אופי בקשתו.

c. העברת המידע האישי של המשתמש אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA).

i. החברה מעבירה מידע אל מחוץ ל-EEA. מכיוון שהמידע מאוחסן ומעובד על ידי ישות ישראלית של החברה, החברה נסמכת על החלטות תאימות (adequacy determinations). מידע המאוחסן ומעובד על ידי החברה זורם בין ה-EEA, ארצות הברית וישראל. על מנת להבטיח כי המידע של ה-EEA מוגן כראוי בעת העברתו אל מחוץ ל-EEA, התקנה להגנת הפרטיות 95/46/EC וגם, נכון ל-25 במאי, 2018, התקנה הכללית להגנת הפרטיות, מחייבות את ביצוען של העברות כאלה באמצעות מנגנונים חוקיים מסוימים.

ii. בעת העברת מידע של ה-EEA לישראל, החברה נסמכת על החלטת הנציבות האירופית כי ישראל מספקת הגנת מידע תואמת לצורך העברות מה-EEA. כאשר אנו מבצעים העברה של מידע אישי מה-EEA לארצות הברית, אנו נסמכים על מגן הפרטיות של האיחוד האירופי – ארה”ב.

iii. הערה: החברה מאחסנת כיום מידע של משתמשים במרכזי הנתונים של החברה הממוקמים ב-EEA ובישראל.

9. משתמשים בקליפורניה, ארה”ב.

a. החברה תציית בכל עת לכל חוקי הגנת המידע החלים (לרבות ה-CCPA) ותעבד מידע אישי מטעם המשתמש בלבד.

b. החברה (1) לא תאסוף, תשמור או תחשוף מידע אישי או תשתמש בו לכל מטרה שאינה אחת מהמטרות המפורטות בתנאי השימוש של החברה ובהסכם עיבוד המידע בין החברה והמשתמש; (2) לא תמכור מידע אישי (כהגדרתו במסגרת ה-CCPA); וכן (3) תפעיל אמצעים טכניים וארגוניים הולמים להגנה על המידע האישי כנגד עיבוד לא מורשה או לא חוקי או השמדה, אובדן או נזק בשוגג.

10. מידע אישי של ילדים.

שירותי החברה לא נועדו לילדים. ילדים מתחת לגיל 18 שנים רשאים להשתמש בשירותים רק במעורבותו של הורה או משמורן.

11. שאלות בנוגע למידע האישי של המשתמש?

אם למשתמש ישנן שאלות כלשהן על אודות הודעת הפרטיות או שיטות העבודה של החברה בנוגע למידע באופן כללי, באפשרותו לפנות אלינו באופן הבא:

BOX

תמיכה טכנית

מייל: support@box.co.il